Верховна Рада України проголосувала за екологічні закони.

4 жовтня верховна Рада України ухвалила 2 закони про захист довкілля та прийняла за основу ще сім законів зокрема:

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища)

Документом з метою врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також уточнити назви деяких центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у цій сфері.

 

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони екомережі)

Проект спрямовано на розвиток екологічної мережі та покращення її охорони.

Пропонується внести низку змін до законів України «Про екологічну мережу України», «Про мисливське господарство та полювання» та «Про природно-заповідний фонд України», які визначають, зокрема, повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо визначення правових засад і функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду, спеціального використання природних ресурсів у їх межах, уточнюють порядок створення чи оголошення таких територій та об’єктів.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)

Законопроектом пропонуються зміни, які приводять у відповідність до вимог Бернської конвенції Кодекс України про адміністративні правопорушення, Лісовий кодекс України та закони України: «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання».

У проекті уточнюються умови ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам тваринного світу, та щодо охорони тваринного та рослинного світу під час заготівлі деревини. Також уточнюються законодавчі положення щодо порядку визначення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в природних заповідниках, біосферних заповідниках та національних природних парках, вимоги до освіти керівників спеціальних адміністрацій, що здійснюють управління територіями та об‘єктами природно-заповідного фонду, розміри адміністративних штрафів за скоєння правопорушень у даній сфері тощо.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)

Метою прийняття законопроекту є удосконалення законодавства у частині охорони фауни та приведення положень законів України у відповідність до міжнародних екологічних угод.

Законопроект містить шляхи приведення у відповідність до вимог Бернської конвенції наступні закони України: «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду та питне водопостачання».

Так, на виконання Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів пропонується внести доповнення до Закону України «Про мисливське господарство та полювання», яким вводиться заборона на полювання із застосуванням свинцевого шроту у межах усіх поясів особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води.

Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 р. дозволяє регулювати чисельність вовка на території України тільки в обмеженій кількості і під контролем. Наразі, згідно Закону України "Про мисливське господарство та полювання", вовк є бінарним видом, що занесений одночасно в список мисливських тварин, які підлягають охороні в немисливський сезон, та одночасно в список шкідливих тварин, що підлягають знищенню протягом року, що є грубим порушенням Бернської конвенції. Відтак, Україна зобов’язана виключити вовка зі списку шкідників, зазначеного в ст. 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання", залишивши його мисливським видом, що буде сприяти посиленню боротьби із браконьєрством та створить умови мисливським господарствам отримувати кошти у свій бюджет за добування цінного хутрового звіра - вовка.

Законопроектом також передбачено заборонити використання газу, отрути для диких тварин, знищення природних місць мешкання диких тварин (як того вимагає Бернська конвенція) та внести відповідні зміни до Законів України «Про тваринний світ» та «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин)

Проект спрямований на імплементацію європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування (зростання) зазначених видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України».

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)

Проектом передбачається: визнати, що забір та/або використання води в об‘ємі до 5 кубічних метрів на добу (крім тієї, що використовується для виробництва напоїв) не належить до спеціального водокористування; надати можливість подання документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне використання, в електронному вигляді; скоротити перелік документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування; встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування тощо.

Прийнято  Закон “Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів».

Законодавчим актом  встановлено правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді). Відповідні зміни внесено до статті 265 Кримінального кодексу України.

Ухвалено Закон «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Суб'єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання (далі – суб’єкт господарювання), уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість.

Ухвалено Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»

Метою законопроекту є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, запровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) відповідно до підходів, визначених Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС та Протоколом про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті». Прийняття Закону передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою забезпечення імплементації у національне законодавство положень Директив Європейського парламенту та Ради.

Головними завданнями запровадження СЕО визначені:

інтеграція екологічних цілей до документів державного планування;

інтеграція процедур з проведення СЕО в процес підготовки проектів документів державного планування згідно з аналогічними процедурами розвинутих держав, у тому числі Європейського Союзу;

поширення практики СЕО на місцеві програми.

Законопроект визначає сферу застосування стратегічної екологічної оцінки,встановлення порядку її здійснення, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення, моніторинг виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, які є документами державного планування, а також будь-які зміни до них.

Також вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державні цільові програми», «Про екологічну експертизу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою забезпечення відповідності положень законопроекту та чинних законів.

 За даними Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/135491.html)

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua