22 травня - Міжнародний день біорізноманіття 

     Щороку 22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття. 

     Відповідно до повідомлення Секретаріату Конвенції про біорізноманіття, цьогорічною темою є відзначення 25-річчя набрання чинності Конвенцією про біорізноманіття.

      Міжнародний день біорізноманіття це ще одна нагода звернути увагу владних структур та громадськості на проблему безповоротної втрати на Землі багатьох представників флори та фауни, впровадження заходів, спрямованих на досягнення трьох основних цілей Конвенції – збереження біорізноманіття та екосистем, стале використання компонентів біорізноманіття та отримання вигод від використання генетичних ресурсів, зокрема включення питань збереження біорізноманіття у галузеві національні та місцеві стратегічні документи розвитку та просторового планування і мобілізації всіх можливих ресурсів для досягнення цілей Стратегічного плану з біорізноманіття на 2011-2020 роки та його завдань Айті (прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 18-29 жовтня 2010 року). 

      Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки „людина – природа”. Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування. 

     Одним з головних і найдійовіших методів збереження біорізноманіття є створення природоохоронних територій. Саме вони забезпечують умови, необхідні для зменшення шкідливого антропогенного впливу на біологічні об’єкти, сприяють збереженню цілісності екологічних систем, у яких можуть підтримуватись природні механізми відносин між біологічними видами, конче потрібними для існування екосистем нашої області. 

      Тернопільщина активно впроваджує принципи збереження біологічного, ландшафтного та природного різноманіття, насамперед, через визначення,  створення і збереження пріоритетних 

природоохоронних територій, формування екологічної мережі, збереження природних оселищ і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення як для суспільства в цілому, так і для кожної людини зокрема. 

     З цією метою площу природно-заповідного фонду в області  доведено до 123,23 тис., показник заповідності до  8,91 %.  Природно-заповідний фонд  має у своєму складі 639 одиниць територій та об’єктів. 

     Для збереження видів флори і фауни та оселищ, визначених Директивами Євросоюзу 92/43/ЄEC „Про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни”, Директиви 2009/147/ЄC „Про охорону природних видів птахів”   у межах Тернопільської області  номіновано 7 природних територій, як офіційних  кандидатів до Смарагдової мережі Європи. 

     Водно-болотне угіддя „Серетські болота”  включене до переліку водно-болотних угідь України, для яких розпочато підготовку документів з надання їм статусу водно-болотних угідь міжнародного значення. 

     В області, з врахуванням регіонально рідкісних видів, охороняється 414 видів тварин (2,7% від загальної кількості видів області) та 266 видів рослин     (24,18 % від загальної кількості видів області). 

     Сучасний стан збереження біорізноманіття в області вимагає невідкладних заходів для його збереження та призупинення загальної тенденції зниження чисельності майже усіх видів тварин і рослин.  Такі заходи передбачені  Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Програмою охорони навколишньогоприродного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки,  Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області.  Окремим розділом  Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки передбачено заходи з збереження і захисту біологічного  та ландшафтного різноманіття (екомережі). 

     Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття сприяє підвищенню поінформованості про роль навколишнього світу для благополуччя людини та необхідності дій щодо його збереження. 

     Управління екології пропонує всім підприємствам, установам, організаціям,  іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство долучитися до охорони біорізноманіття з метою збереження його для майбутніх поколінь. А у Міжнародний день біорізноманіття провести заходи з відзначення цього міжнародного дня – тематичні семінари, конкурси, виставки, зустрічі, просвітницькі та інформаційні кампанії. Адже відзначення згаданого міжнародного дня покликане сприяти приверненню уваги до актуальних проблем збереження біорізноманіття. 

     Детальна інформація щодо Конвенції про біорізноманіття та  Міжнародного дня біорізноманіття розміщена на сайті Конвенції про біорізноманіття http://www.cbd.int/idb/2018. 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua