ПОГОДЖЕНО

 

Тернопільський міський голова

 

 

 

_________________ С.В.Надал

                 (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 

________________О.В.Сінгалевич

                     (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

 

 

 

інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

Видача або продовження  дозволу на спеціальне водокористування

 (назва адміністративної послуги)

Управління екології та природних ресурсів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Тернопільської обласної державної адміністрації

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м.Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень:

понеділок, середа, п’ятниця – з 9.00 до 16.00;

вівторок, четвер – з 11.00 до 20.00;

субота – з 8.00 до 15.00. 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел. (0352) 52 – 83 – 33;

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, ст.4, ст.5

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища”, ст.38.

4. Водний кодекс України, ст. 49 (зі змінами).

5. Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру”.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.03.2002 №321 „Про затведження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459” (зі змінами). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №1100 „Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік речовин, скидання яких нормується”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.03.1999 № 465 „Про затвердження  Правил охорони поверхневих вод від забруднення  зворотними  водами”.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99 „Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2013                 № 775/23307.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 22.03.2016                № 156-од „Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації”.

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.    Заява.

2. Клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

До клопотання додаються наступні документи:

У разі використання підземних вод:

– нормативний розрахунок водоспоживання та  водовідведення.

– схема  водопостачання  та  водовідведення.

– паспорт на артсвердловину, шахтний колодязь, трубчастий колодязь, картка джерела на каптаж.  

– документ що підтверджує право власності  (користування) водозабірною спорудою (артсвердловина, шахтний колодязь, трубчастий колодязь, каптаж).

- копії паспортів на засоби обліку води (марка та номер) – при наявності.

- документ, який підтверджує факт повірки засобів обліку води із зазначенням дати проведення повірки.

– інформація про водовідведення (договір з організацією, яка забезпечує очистку зворотних вод або договір на вивезення стоків із вигребів із вказанням остаточного місця розміщення рідких відходів).

– у разі передачі води (приймання стоків) – переліки вторинних водокористувачів із вказаними об’ємами переданої води або прийнятих стічних вод.

– інформація про виконання  водоохоронних заходів (за наявності) та умов спеціального водокористування, зазначених у  попередньому  дозволі.

– у разі скиду стічних вод у водойму -  затверджений в управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації проект гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт.

– у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти - копії протоколів хімічних аналізів стічних вод та в контрольних створах (за останній рік).

– у разі використання води для питних потреб-копії протоколів аналізів якості питної води (за останній рік).

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки під спорудами для водозабору та водовідведення (для суб'єктів господарювання).

 

У разі використання поверхневих вод:

 – паспорт водного об'єкта, погоджений згідно з вимогами Водного Кодексу України на момент його погодження.

– затверджений в управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації спеціальний оперативний регламент скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт.

– обгрунтування потреби у воді.

– розрахунок водогосподарського балансу водогосподарської ділянки;

– гідрологічні показники стоку у найближчих до водозабірних, водоскидних та гідротехнічних споруд створах.

– ситуаційний план земельної ділянки;

– копія договору оренди водного об’єкта (погодженого з органом виконавчої влади згідно з вимогами ст.51 Водного кодексу України на момент його укладання);

– копія договору оренди земель водного фонду;

     документ що підтверджує право власності  (користування) технічним пристроєм (гідротехнічна споруда), за допомогою якої здійснюється водокористування.

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки під спорудами для водозабору та водовідведення (для суб'єктів господарювання).

Усі копії документів, які подаються у комплекті мають бути завірені відповідним чином водокористувачем.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Комплект документів подається суб’єктом господарювання (довіреною особою за наявності доручення) державному адміністраторові у ЦНАПі у 3-5 примірниках:

– у разі використання підземних вод – 4 примірники (2 оригінали, 2 копії);

– у разі використання поверхневих вод – 3 примірники (2 оригінали, 1 копія);

– у разі використання одночасно поверхневих і підземних вод – 4 примірники (2 оригінали, 2 копії);.

– у разі використання підземних лікувальних вод – 5 примірників (2 оригінали, 3 копії).

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Відмова у видачі дозволу згідно з п. 5  Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

– подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне  водокористування;

– виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

– негативні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

2. Невиконання водоохоронних заходів та  умов спеціального водокористування,  зазначених у попередньому  дозволі.

3.У неповному обсязі заповнене клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на спецводокористування.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл видається через державного адміністратора суб’єктові господарювання (довіреній особі за наявності доручення).

16.

Примітка

-

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

ПОГОДЖЕНО

 

Тернопільський міський голова

 

 

 

_________________ С.В.Надал

                 (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 

________________О.В.Сінгалевич

                     (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

 

 

 

інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

Видача або продовження  дозволу на спеціальне водокористування

 (назва адміністративної послуги)

Управління екології та природних ресурсів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Тернопільської обласної державної адміністрації

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м.Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень:

понеділок, середа, п’ятниця – з 9.00 до 16.00;

вівторок, четвер – з 11.00 до 20.00;

субота – з 8.00 до 15.00. 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел. (0352) 52 – 83 – 33;

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, ст.4, ст.5

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища”, ст.38.

4. Водний кодекс України, ст. 49 (зі змінами).

5. Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру”.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.03.2002 №321 „Про затведження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459” (зі змінами). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №1100 „Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік речовин, скидання яких нормується”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.03.1999 № 465 „Про затвердження  Правил охорони поверхневих вод від забруднення  зворотними  водами”.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99 „Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2013                 № 775/23307.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 22.03.2016                № 156-од „Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації”.

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.    Заява.

2. Клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

До клопотання додаються наступні документи:

У разі використання підземних вод:

– нормативний розрахунок водоспоживання та  водовідведення.

– схема  водопостачання  та  водовідведення.

– паспорт на артсвердловину, шахтний колодязь, трубчастий колодязь, картка джерела на каптаж.  

– документ що підтверджує право власності  (користування) водозабірною спорудою (артсвердловина, шахтний колодязь, трубчастий колодязь, каптаж).

- копії паспортів на засоби обліку води (марка та номер) – при наявності.

- документ, який підтверджує факт повірки засобів обліку води із зазначенням дати проведення повірки.

– інформація про водовідведення (договір з організацією, яка забезпечує очистку зворотних вод або договір на вивезення стоків із вигребів із вказанням остаточного місця розміщення рідких відходів).

– у разі передачі води (приймання стоків) – переліки вторинних водокористувачів із вказаними об’ємами переданої води або прийнятих стічних вод.

– інформація про виконання  водоохоронних заходів (за наявності) та умов спеціального водокористування, зазначених у  попередньому  дозволі.

– у разі скиду стічних вод у водойму -  затверджений в управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації проект гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт.

– у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти - копії протоколів хімічних аналізів стічних вод та в контрольних створах (за останній рік).

– у разі використання води для питних потреб-копії протоколів аналізів якості питної води (за останній рік).

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки під спорудами для водозабору та водовідведення (для суб'єктів господарювання).

 

У разі використання поверхневих вод:

 – паспорт водного об'єкта, погоджений згідно з вимогами Водного Кодексу України на момент його погодження.

– затверджений в управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації спеціальний оперативний регламент скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт.

– обгрунтування потреби у воді.

– розрахунок водогосподарського балансу водогосподарської ділянки;

– гідрологічні показники стоку у найближчих до водозабірних, водоскидних та гідротехнічних споруд створах.

– ситуаційний план земельної ділянки;

– копія договору оренди водного об’єкта (погодженого з органом виконавчої влади згідно з вимогами ст.51 Водного кодексу України на момент його укладання);

– копія договору оренди земель водного фонду;

     документ що підтверджує право власності  (користування) технічним пристроєм (гідротехнічна споруда), за допомогою якої здійснюється водокористування.

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки під спорудами для водозабору та водовідведення (для суб'єктів господарювання).

Усі копії документів, які подаються у комплекті мають бути завірені відповідним чином водокористувачем.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Комплект документів подається суб’єктом господарювання (довіреною особою за наявності доручення) державному адміністраторові у ЦНАПі у 3-5 примірниках:

– у разі використання підземних вод – 4 примірники (2 оригінали, 2 копії);

– у разі використання поверхневих вод – 3 примірники (2 оригінали, 1 копія);

– у разі використання одночасно поверхневих і підземних вод – 4 примірники (2 оригінали, 2 копії);.

– у разі використання підземних лікувальних вод – 5 примірників (2 оригінали, 3 копії).

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Відмова у видачі дозволу згідно з п. 5  Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

– подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне  водокористування;

– виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

– негативні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

2. Невиконання водоохоронних заходів та  умов спеціального водокористування,  зазначених у попередньому  дозволі.

3.У неповному обсязі заповнене клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на спецводокористування.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл видається через державного адміністратора суб’єктові господарювання (довіреній особі за наявності доручення).

16.

Примітка

-

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net