ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 обласної державної адміністрації

 від 22.03.2016 р. № 156-од

 (із змінами внесеними розпорядженнями

 № 671-од від 23.11.2016 р.

 № 379-од від  30.06.2017 р.

 № 324-од від 23.04.2018 р.)

 

   

ПОЛОЖЕННЯ

 про УПРАВЛІННЯ екології та природних ресурсів

 Тернопільської обласної державної адміністрації

    1. УПРАВЛІННЯ екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Тернопільської області забезпечує виконання покладених на нього завдань. 

     2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди). 

     3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

     4. Основними завданнями управління є забезпечення в межах його компетенції: 

реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з  радіоактивними відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на відповідній території; 

здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з  радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі; 

проведення державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні обласних інноваційно-інвестиційних та інших програм і проектів розвитку природокористування, охорони навколишнього природного середовища; 

інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території області. 

     5. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією; 

2) здійснює у межах своєї компетенції комплексне управління та регулювання, співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки; 

3) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

4) затверджує паспорти місць видалення відходів та реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і погоджує поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води; 

5) видає в установленому порядку дозволи: на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  (крім об’єктів 1 групи); на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно - санітарної експертизи; на відстріл і відлов хижих та шкідливих тварин у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, видає рішення щодо зупинення їх дії, або анулювання; 

6) надає інші адміністративні послуги, передбачені чинним законодавством; 

7) погоджує проекти водоохоронних зон, документацію із  землеустрою в порядку, визначеному законодавством; 

8) погоджує місця розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів); 

9) складає і веде реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів;

10) організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію; 

11) організовує і здійснює у межах своїх повноважень державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і таких, що  перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу,  занесених до Червоної книги України. 

 Видає  дозволи  на  спеціальне  використання  немисливських видів  тварин, природних  ресурсів  у межах територій та об'єктів природно-заповідного   фонду   загальнодержавного  значення  (крім мисливських  тварин), видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України,  природних  рослинних  угруповань,  занесених  до Зеленої  книги України,       на відстріл вовка,  лисиці,  бродячих  собак і котів, сірих ворон, сорок, граків,      а  також  на  селекційний  та  вибірковий  діагностичний відстріл  мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах  територій  та  об'єктів  природно-заповідного  фонду. 

Погоджує видачу  місцевими  радами дозволів на використання природних ресурсів місцевого значення  (крім корисних копалин); 

12) погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства, ліміти і норми добування мисливських тварин, строки полювання, порядок його здійснення, пропускну спроможність мисливських угідь; 

13) вносить обласній державній адміністрації пропозиції стосовно погодження клопотань постійних лісокористувачів, власників лісів щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, розрахункових лісосік; 

14) приймає повідомлення власників лісів і постійних лісокористувачів про проведення рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням; 

15) бере участь у роботі комісій з  обстеження насаджень, призначених до  суцільних санітарних рубок в межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду та з спеціального обстеження насаджень призначених до лісовідновних рубок; 

16) організовує і здійснює державне регулювання та контроль за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпечує ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об’єктів тваринного світу, які перебувають на відповідній території; 

17) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, розвитку  природно-заповідного фонду в області; 

18) погоджує переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів, призначення вибіркових санітарних рубок, очистки від захаращення, а також рубки формування лісів (освітлення, прочистки, прорідження, прохідні рубки) у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду у випадку, коли матеріали лісовпорядкування не погоджені Мінприроди, рубки переформування, реконструктивні рубки, ландшафтні та інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства у межах природно-заповідного фонду. 

Погоджує заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування в межах  невикористаного за попередні роки обсягу розрахункової лісосіки, проведення очищення лісосік від порубкових решток, збільшення ширини лісосік, відстрочення заготівлі та вивезення деревини, проведення хімічного обробітку грунту для створення лісових культур; 

19) забезпечує підготовку та збір матеріалів для оголошення нових об’єктів і територій природно - заповідного фонду і внесення  змін до його мережі; 

20) вносить пропозиції про погодження організації територій та об’єктів природно - заповідного фонду загальнодержавного значення , подає документи щодо оголошення територій та об’єктів природно - заповідного фонду місцевого значення; 

21) бере участь у зборі, аналізі та узагальненні інформації про корисні копалини, про стан використання надр, вносить пропозиції щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази; 

22) бере участь у проведенні  моніторингу стану  навколишнього природного середовища, у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; 

23) забезпечує в межах компетенції здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності суб’єктів господарювання та видає висновки з оцінки впливу на довкілля; 

24) бере участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і обласних програм з охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; 

25)  вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету; 

26) вносить пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; 

27) оформляє за дорученням керівництва обласної державної адміністрації необхідні документи для подання до Мінприроди запитів щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища; 

28) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів; 

29) бере участь у підготовці програм щодо регіонального розвитку з питань  природокористування та охорони довкілля; 

30) сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; 

31) бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань, міжнародних документів та угод в межах компетенції управління; 

32) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень; 

33) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

34) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради; 

35) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації; 

36)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

37) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; 

40)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є управління; 

41) постійно інформує населення про стан довкілля та здійснення визначених законодавством повноважень; 

42) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності громадських екологічних організацій, об’єднань, рухів; 

43) співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади; 

44) здійснює повноваження, делеговані Тернопільською обласною радою; 

45) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки,  дотримання вимог законодавства з цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки; 

46) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 

47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та здійснює контроль за її збереженням; 

48) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 

49)  забезпечує захист персональних даних; 

50)  здійснює передбачені законом інші повноваження. 

     6. Управління має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних  державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідних сферах діяльності; 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції. 

     7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

     8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінприроди в установленому законодавством порядку. 

     9. Начальник управління: 

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці; 

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проект положення про управління, його структуру; 

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними; 

4) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти штатного розпису та кошторису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

5)здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників управління; 

6) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису; 

7) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації; 

8) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління; 

9) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; 

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних розпорядчих документів; 

11) може брати участь у засіданнях районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; 

12) представляє інтереси управління  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінприроди, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації; 

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області; 

14)  здійснює добір кадрів; 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління; 

16) призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління; 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління; 

18) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні; 

19) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; 

20) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

     10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінприроди, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінприроди чи в судовому порядку. 

       11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до Закону України „Про державну службу” за погодженням голови обласної державної адміністрації. 

   У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із заступників начальника управління згідно з посадовою інструкцією. 

      (п.12 виключено на підставі розпорядження № 671-од від 23.11.2016 р.). 

     13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 

   14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління в установленому  порядку. 

     15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua