Надра

 • Без категорії (5)
 • Про управління (0)
 • Законодавство (2)
 • Природні ресурси (1)
 • Положення про управління (1)

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  обласної державної адміністрації

  22.03.2016 №156-од

             

  ПОЛОЖЕННЯ

  про УПРАВЛІННЯ екології та природних ресурсів

  Тернопільської обласної державної адміністрації

  1. УПРАВЛІННЯ екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Тернопільської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

  2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

  3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  4. Основними завданнями управління є участь у:

  реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з  радіоактивними відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на відповідній території;

  здійсненні управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з  радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

  проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні обласних інноваційно-інвестиційних та інших програм і проектів розвитку природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

  інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища на території області.

            5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) здійснює у межах своєї компетенції комплексне управління та регулювання, співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

            3) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  4) затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, паспорти місць видалення відходів та реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

  5) видає в установленому порядку дозволи: на спеціальне водокористування; на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  (крім об’єктів 1 групи); на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно - санітарної експертизи; на відстріл і відлов хижих та шкідливих тварин у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, видає рішення щодо зупинення їх дії, або анулювання;

  6) надає інші адміністративні послуги, передбачені чинним законодавством;

  7) погоджує проекти водоохоронних зон, документацію із  землеустрою в порядку, визначеному законодавством;

  8) погоджує місця розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

  9) складає і веде реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів;

  10) організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію;

  11) здійснює у встановленому порядку дозвільні та погоджувальні процедури в питаннях спеціального використання природних ресурсів;

  12) погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства, ліміти і норми добування мисливських тварин, строки полювання, порядок його здійснення, пропускну спроможність мисливських угідь;

  13) погоджує розрахункові лісосіки для постійних лісокористувачів, власників лісів, виділення особливо захисних ділянок, плани санітарно - оздоровчих заходів у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду, рубки оздоровлення лісів (вибіркові санітарні рубки, очистка від захаращення) та рубки формування лісів (освітлення, прочистки, прорідження, прохідні рубки) у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду у випадку, коли матеріали лісовпорядкування не погоджені Мінприроди, заготівлю деревини під час проведення рубок головного  користування, проведення очищення лісосік від порубкових решток, збільшення ширини лісосік, відстрочення заготівлі та вивезення деревини, проведення хімічного обробітку грунту для створення лісових культур;

  14) приймає повідомлення власників лісів і постійних лісокористувачів про проведення рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням;

  15) бере участь у роботі комісій зі спеціального обстеження насаджень, призначених до лісовідновної рубки, суцільних санітарних рубок в межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду;

  16) організовує і здійснює державне регулювання та контроль за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпечує ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об’єктів тваринного світу, які перебувають на відповідній території;

  17) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, розвитку  природно-заповідного фонду в області;

  18) організовує і здійснює у межах своїх повноважень державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і таких, що  перебувають під загрозою зникнення,  видів тваринного і рослинного світу,  занесених до Червоної книги України;

  19) забезпечує підготовку та збір матеріалів для оголошення нових об’єктів і територій природно - заповідного фонду і внесення  змін до його мережі;

  20) вносить пропозиції про погодження організації територій та об’єктів природно - заповідного фонду загальнодержавного значення , подає документи щодо оголошення територій та об’єктів природно - заповідного фонду місцевого значення ;

  21) бере участь у зборі, аналізі та узагальненні інформації про корисні копалини, про стан використання надр, вносить пропозиції щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази;

  22) бере участь у проведенні  моніторингу стану  навколишнього природного середовища, у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

  23) організовує проведення державної екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку;

  24) бере участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і обласних програм з охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;

  25)  вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

  26) вносить пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

  27) оформляє за дорученням керівництва обласної державної адміністрації необхідні документи для подання до Мінприроди запитів щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

  28) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  29) бере участь у підготовці програм щодо регіонального розвитку з питань  природокористування та охорони довкілля;

  30) сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

  31)  бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань, міжнародних документів та угод в межах компетенції управління;

  32) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

  33) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  34) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

  35) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

  36)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  37) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

  38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

  39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  40)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є управління;

  41) постійно інформує населення про стан довкілля та здійснення визначених законодавством повноважень;

  42) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності громадських екологічних організацій, об’єднань, рухів;

  43) співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

  44) здійснює повноваження, делеговані Тернопільською обласною радою;

  45) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки,  дотримання вимог законодавства з цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки;

  46) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та здійснює контроль за її збереженням;

  48) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  49)  забезпечує захист персональних даних;

  50)  здійснює передбачені законом інші повноваження.

  6. Управління має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних  державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідних сферах діяльності;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

  7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінприроди в установленому законодавством порядку.

  9. Начальник управління:

  1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

  2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проект положення про управління, його структуру;

  3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

  4) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти штатного розпису та кошторису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  5) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису;

  6) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

  7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

  8) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

  9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних розпорядчих документів;

  10) може брати участь у засіданнях районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

  11) представляє інтереси управління  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінприроди, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

  12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області;

  13)  здійснює добір кадрів;

            14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

            15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

  16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

  17) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

  18) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції

  19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінприроди, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінприроди чи в судовому порядку.

  11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

  У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник, у разі відсутності заступника – заступник - начальник відділу.

            12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, а також інших працівників управління, обласної і районних державних адміністрацій, їх підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників громадськості (за згодою).

  Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

            Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

  13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління в установленому  порядку.

  15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  Заступник голови - керівник апарату

  обласної державної  адміністрації                                     І.В.ВОНС                                   

   

  Директор департаменту

  екології та природних ресурсів                                                     

  обласної державної  адміністрації                                     О.В.СІНГАЛЕВИЧ

                          

 • Структура департаменту (1)
 • Звернення громадян (2)
 • Акти місцевих органів влади (1)
 • Накази департаменту (1)
 • Екологічна мережа (2)

   

 • Рослинний і тваринний світ (2)
 • Земельні ресурси (1)
 • Надра (0)
 • Перелік дозволів (0)
 • Описові Характеристики ПЗФ (21)
 • Розширення ПЗФ (1)

   лгшнлог

 • Мережа ПЗФ 2 (1)
 • Запобігання проявам корупції (4)
 • Доступ до публічної інформації (1)
 • Ресурси водди (1)

   Характеристика річок

  Таблиця 9

  Назва річки Протяжність по території регіону, км

  Річковий басейн, до якого відноситься річка

  Кількість населе

  них пунктів вздовж берегової смуги, од.

  Кількість гребель (водосховищ), од.

  Кількість трубопроводів, що проходять

   через річку, од.

  Кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинають водний об’єкт, од.
  газо- нафто- аміако- продукто-
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Великі річки
  Дністер 262 р. Дністер 10 - - - - - -
  Усього 262   10 - - - - - -
    Середні річки
  Збруч 247 р. Дністер 25 2 2 1 - - -
  Серет 258 р. Дністер 79 12 2 - - - -
  Горинь 62 р.Прип’ять 7 2 - 1 - - -
  Іква 56 р.Прип’ять 5 - - - - - -
  Усього 623   116 16 4 2 - - -
    Малі річки
  Нараївка 23 р. Дністер 3 - - - - - -
  Бибелка 8 р. Дністер 2 - - - - - -
  Горожанка 14 р. Дністер 5 - - - - - -
  Золота Липа 98 р. Дністер 10 2 - - - - -
  Східна З.Липа 27 р. Дністер 4 - - - - - -
  Ценівка 30 р. Дністер 4 - - - - - -
  Без назви (с.Котів) 12 р. Дністер 2 - - - - - -
  Тростянець 10 р. Дністер 1 - - - - - -
  Без назви (Волощина) 11 р. Дністер 1 - - - - - -
  Коропець 79 р. Дністер 9 1 - - - - -
  Масювка 10 р. Дністер 2 - - - - - -
  Добриводка 20 р. Дністер 2 - - - - - -
  Бариш 38 р. Дністер 6 - - - - - -
  Без назви (с.Берем’яни) 10 р. Дністер 1 - - - - - -
  Золота 17 р. Дністер 2 - - - - - -
  Стрипа 146 р. Дністер 6 4 - - - - -
  Стрипа Вовчків. 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  М.Стрипа Східн. 13 р. Дністер 1 - - - - - -
  Гнилка 10 р. Дністер - - - - - - -
  -М.Стрипа Захід. 17 р. Дністер 2 -          
  Гребелька 13 р. Дністер 1 - - - - - -
  Висушка 32 р. Дністер 5 - - - - - -
  Цецорка 11 р. Дністер 1 - - - - - -
  Студенка 25 р. Дністер 1 - - - - - -
  Дол. Кочмаргова 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Без назви №1 14 р. Дністер 1 - - - - - -
  Без назви №2 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Вільховець 38 р. Дністер 3 - - - - - -
  Криниця 11 р. Дністер 2 - - - - - -
  Джурин 54 р. Дністер 9 - - - - - -
  Поросячка 12 р. Дністер 2 - - - - - -
  Луги 16 р. Дністер 4 - - - - - -
  Вятина 2 р. Дністер 1 - - - - - -
  Луг 1 р. Дністер - - - - - - -
  Серет Лівий 13 р. Дністер - - - - - - -
  Гук 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Без назви (с.Вертелка) 10 р. Дністер 1 - - - - - -
  Лопушанка 20 р. Дністер 7 - - - - - -
  Нестерівка 18 р. Дністер 7 - - - - - -
  Довжанка 25 р. Дністер 5 - - - - - -
  Бродок 19 р. Дністер 3 - - - - - -
  Нішла 20 р. Дністер 5 - - - - - -
  Свинюха 12 р. Дністер 3 - - - - - -
  Без назви (с.Різдв’яни ) 11 р. Дністер 1 - - - - - -
  Брушиця 17 р. Дністер - - - - - - -
  Гнізна 84 р. Дністер 34 - - - - - -
  Без назви (с.Охрімівці) 13 р. Дністер 1 - - - - - -
  Теребна 17 р. Дністер 1 - - - - - -
  Дзюрава 10 р. Дністер 2 - - - - - -
  Хмелева Долина 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Качава 16 р. Дністер 1 - - - - - -
  Без назви (с.М.Ходачків) 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Гніздечна 43 р. Дністер 10 - - - - - -
  Гнізна ІІ 11 р. Дністер 2 - - - - - -
  Сороцко 18 р. Дністер 1 - - - - - -
  Вільховець 10 р. Дністер 2 - - - - - -
  Боричівка 10 р. Дністер 2 - - - - - -
  Гнила Рудка 18 р. Дністер - - - - - - -
  Сидорівка 10 р. Дністер - - - - - - -
  Перейма 22 р. Дністер 2 - - - - - -
  Біла 26 р. Дністер 5 - - - - - -
  Млинка 11 р. Дністер 1 - - - - - -
  Черкаска 25 р. Дністер 2 - - - - - -
  -Тупа 44 р. Дністер 7 - - - - - -
  -Горбатий Лан 10 р. Дністер 3 - - - - - -
  Храмова 22 р. Дністер 4 - - - - - -
  Нічлава 81 р. Дністер 12 1 - - - - -
  Нічлавка 35 р. Дністер 6 1 - - - - -
  Рудка Мала 14 р. Дністер 1 - - - - - -
  Рудка Велика 11 р. Дністер - - - - - - -
  Драпака 18 р. Дністер 1 - - - - - -
  Циганка 38 р. Дністер 7 1 - - - - -
  Вільховець 12 р. Дністер 2 - - - - - -
  Дзвинячка 14 р. Дністер 5 - - - - - -
  Гнила 13 р. Дністер 3 - - - - - -
  Самчик 24 р. Дністер - - - - - - -
  Волчак 18 р. Дністер 9 - - - - - -
  Самець 25 р. Дністер 9 - - - - - -
  Без назви (Росоховатець) 14 р. Дністер 3 - - - - - -
  Сновида 10 р. Дністер - - - - - - -
  Гнила 57 р. Дністер 9 - - - - - -
  Корилювка 10 р. Дністер 2 - - - - - -
  Гнилка 11 р. Дністер 2 - - - - - -
  Черниця 13 р. Дністер 1 - - - - - -
  Тайна 47 р. Дністер 5 - - - - - -
  Без назви (с.В.Говилів) 10 р. Дністер 1 - -- - - - -
  Голодні Стави 33 р. Дністер 4 - - - - - -
  Слобідка 18 р. Дністер 1 - - - - - -
  Чабарівка 13 р. Дністер 1 - - - - - -
  Кривенький 15 р. Дністер 1 - - - - - -
  Батова Долина 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Вільховий 12 р. Дністер 1 - - - - - -
  Слоновка 6 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Вирля 16 р.Прип’ять - - - - - - -
  Людомірка 6 р.Прип’ять 3 - - - - - -
  Іловиця 8 р.Прип’ять 3 - - - - - -
  Без назви (Передмірка) 13 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Добринь 10 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Жирак 30 р.Прип’ять 11 - - - - - -
  Без назви (с.М.Білка) 22 р.Прип’ять 2 - - -- - - -
  Свинорийка 14 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Синявка 10 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Буглівка 25 р.Прип’ять 7 - - - - - -
  Без назви (Іванківці) 13 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Жердь 13 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Горинька 33 р.Прип’ять 10 - - - - - -
  Вілія 37 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Без назви (с.Шумбар) 11 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Людв’яний 12 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Шопінка 13 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Без назви (Рахманів) 10 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Кума 18 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Без назви (Потуторів) 11 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Без назви (с.Бриків) 4 р.Прип’ять 1 - - - - - -
  Боложівка 10 р.Прип’ять 2 - - - - - -
  Кутянка 13 р.Прип’ять 3 - - - - - -
  Понур 3 р.Прип’ять - - - - - - -
  Усього 2400   358 - - - - - -

  РАЗОМ

  3285

   

  484

  10

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

  Дозвільна діяльність у сфері водокористування

   

  Таблиця10

  Дозволи на спеціальне водокористування

  За роками
  2012  рік 2013 рік 2014 рік
  короткостроковий довгостроковий короткостроковий довгостроковий короткостроковий довгостроковий
  - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення 275 7 416 8 406 37
        видано вперше 203 5 144 4 113 4
        анульовано* 15 - 38 - 3 33
        продовжено строк 57 2 234 4 290 0
  - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення - - - - - -
        видано вперше - - - - - -
        анульовано* - - - - - -
        продовжено строк - - - - - -

  *- Перелік підприємств області, яким було анульовано дозволи на спеціальне водокористування протягом 2014 року:

  1. ДП «Дінтер Україна Скала» (смт.Скала-Подільська, Борщівський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  2. ФГ «ЕДЕМ-2004» (с.Тулин, Борщівський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  3. ФОП Ганцяк О.Л. (м.Борщів, Борщівський р-н) – на підставі заяви водокористувача.

  4. ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» (м.Борщів, Борщівський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  5. ТОВ «Пролісок» (с.Пишківці, Бучацький р-н) – на підставі заяви підприємства.

  6 ФОП Черниш М.М. (м.Копичинці, Гусятинського р-ну) – на підставі заяви водокористувача.

  7. ТОВ «Зірка» (м.Копичинці, Гусятинський р-н) – на підставі подання Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

  8. ТДВ «Гусятинський механічний завод» (смт.Гусятин) – на підставі заяви підприємства.

  9. ФОП Мацик Р.М. (с.Нижчі Луб’янки Збаразький р-н) – на підставі заяви водокористувача.

  10. ФОП Очеретнюк В.В. (с.Поляни, Збаразький р-н) – на підставі заяви водокористувача.

  11. ТОВ «Завод Галичина» (вул.Кременецька,2, м.Почаїв, Кременецький р-н) – на підставі заяви підприємства.

  12. ТОВ «Завод Галичина» (вул.Лятуринської,17, м.Кременець) – на підставі заяви підприємства.

  13. ПП „Виробнича фірма „Калина”(вул.Дубенська,175, м.Кременець) – на підставі заяви підприємства.

  14. ТОВ «Кременецьке молоко» (с.Білокриниця, Кременецький р-н) – на підставі заяви підприємства.

  15. Вуличний комітет «Добробут» (с.Жолоби, Кременецький р-н) – у зв’язку з поданням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції.

  16. Вуличний комітет «Джерело» (с.Колосова, Кременецький р-н) – у зв’язку з поданням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції.

  17. Об’єднання «Оберіг» (с.Чугалівка і с.Бонівка Кременецького р-н) – у зв’язку з поданням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції.

  18. Левик В. І. (вул. Вишнівецька,1, м.Ланівці) – на підставі заяви водокористувача..

  19. ФОП  Гавришко В.П. (с. Качанівка, Під волочиський р-н)на підставі заяви водокористувача.

  20. ДП  «Укрспирт» Новосілківське МПД (с. Новосілка, Підволочиський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  21. ПАТ «Підгаєцька агропромтехніка» (вул.Шевченка, 64, м.Підгайці) – на підставі заяви підприємства.

  22. ФОП Драпак Я.О (вул.Міцкевича, 26, м.Підгайці)на підставі заяви водокористувача.

  23. ПАТ «Булат» (вул.Тернопільська, 35, смт. Микулинці, Теребовлянський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  24. ФОП Зелінка І.Я. (с.Лошнів, Теребовлянський р-н) на підставі заяви водокористувача.

  25. ВАТ «Агропромтехніка» (с.Плотича, Тернопільський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  26. ПАТ «Тернопільнафтопродукт» (смт.В.Березовиця, Тернопільський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  27. ТОВ «Вест Ойл Груп» (с.Байківці, Тернопільський р-н) – на підставі заяви підприємства.

  28. ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» (м.Чортків) – на підставі заяви підприємства.

  29. ФОП Доскочинський М.П. (с.Росохач, Чортківський р-н) на підставі заяви водокористувача.

  30. ФОП Кутрань О.В. (Чортківський р-н,  Білівська с/рада) – на підставі заяви водокористувача.

  31. ФОП Білевич В.Є. (м.Чортків)на підставі заяви водокористувача.

  32. Комбінат «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд» (вул.Поліська, 6, м.Тернопіль) – на підставі заяви підприємства.

  33. Промбаза ТОВ «Тернопільбуд» (вул.Промислова, 30, м.Тернопіль) – на підставі заяви підприємства.

   

   

   

   

   

   

  Водні об’єкти  регіону*

   

  Таблиця 11

  Водні об’єкти Одиниця виміру Кількість Примітка
  Усього од. 912  
  у тому числі:      
  місцевого значення од. -  
  з них передано в оренду, зокрема од. -  
  водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення) од. -  
  ставків од. -  
  озер од. -  
  замкнених природних водойм од. -  
  акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України од. -  
  загальнодержавного значення од. 912  
  з них передано в оренду, зокрема од. 521  
  водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення)  од. 17  
  ставків од. 504  
  озер од. -  
  замкнених природних водойм од. -  
  акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України од. -  

  *- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів

   

  Динаміка водокористування*

   

  Таблиця 12

  Показники Одиниця виміру 2012 рік 2013 рік 2014 рік
  1 2 3 4 5
  Забрано води з природних джерел, усього млн. м3 87,29 85,76 84,36
  у тому числі:        
  поверхневої млн. м3 60,89 59,44 58,59
  підземної млн. м3 26,40 26,32 25,77
  морської млн. м3 - - -
  Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу м3 80,82 79,75 78,8
  Використано свіжої води, усього млн. м3 74,42 72,60 71,76
  у тому числі на потреби:        
  господарсько-питні млн. м3 15,43 15,44 15,25
  виробничі млн. м3 26,41 23,79 24,4
  сільськогосподарські млн. м3 2,451 2,645 2,879
  зрошення млн. м3 - - -
  Використано свіжої води у розрахунку на одну особу м3 68,90 67,5 67,0
  Втрачено води при транспортуванні млн. м3 6,036 6,014 5,507
    % до заб-раної води 8,12 7,54 6,5
  Скинуто зворотних вод, усього млн. м3 75,12 73,65 71,86
  у тому числі:        
  у підземні горизонти млн. м3 - - -
  у накопичувачі млн. м3 0,831 0,709 0,789
  на поля фільтрації млн. м3 1,647 0,984 1,33
  у поверхневі водні об’єкти млн. м3 72,64 71,96 69,74
  Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,        
  усього млн. м3 72,64 71,96 69,74
  з них:        
   нормативно очищених, усього млн. м3 19,76 19,62 19,04
  у тому числі:        
  на спорудах біологічного очищення млн. м3 19,76 19,62 18,84
  на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м3 - - -
  на спорудах механічного очищення млн. м3 0,197 0,163 0,193
   нормативно (умовно) чистих без очищення млн. м3 50,19 49,87 48,2
   забруднених, усього млн. м3 2,692 2,474 2,505
  у тому числі:        
  недостатньо очищених млн. м3 1,971 1,760 1,773
  без очищення млн. м3 0,721 0,714 0,732

  Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти

  у розрахунку на одну особу

  м3 65,2 66,9 65,1

  *- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів

   

  Обсяги оборотної, повторної і послідовно використаної води*

   

  Таблиця 13

  Види економічної діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік
  усього, млн. м³ % економії свіжої води за рахунок оборотної усього, млн. м³ % економії свіжої води за рахунок оборотної усього, млн. м³

  % економії свіжої води за рахунок оборотної

  Усього по регіону 45,00 63,04 32,04 57,42 37,74 60,8
  у тому числі:            
  промисловість 44,97 89,05 32,01 90,07 37,72 90,0
  сільське господарство - - - - - -
  житлово-комунальне господарство - - - - - -

  *- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів

  Скидання зворотних вод та  забруднюючих речовин водокористувачами - забруднювачами поверхневих водних об’єктів*

  Таблиця 14

  Назва

  водокористувача-забруднювача

  2012 рік 2013 рік 2014 рік

  об¢єм скидання зворотних вод,

  млн. м3

  обсяг забруд-нюючих речовин,

  т

  об¢єм скидання зворотних вод,

  млн. м3

  обсяг забруд-нюючих речовин,

  т

  об¢єм скидання зворотних вод,

  млн. м3

  обсяг забруд-нюючихречовин,

  т

  1 2 3 4 5 6 7
  р. Золота Липа

  МКП “Добробут”,

  м. Бережани

  0,194 228,04 0,2042 357,32 0,197 313,76
  р. Коропець
  КП „Монастириський комунсервіс” 0,027 46,3 0,0226 40,878 0,022 34,20
  КП„Козова Комунсервіс” Козівської селищної ради 0,074 141,56 0,082 144,02 0,073 103,32
  р. Стрипа
  ТОВ “Бучацький сирзавод” 0,025 61,86 0,019 77,8 0,021 29,3
  КП „Зборівський водоканал” 0,092 178,23 0,094 145,3 0,092 152,76
  р. Серет
  ПМП “Комунекосервіс” смт. Микулинці 0,058 57,37 0,052 48,85 0,054 55,17
  Чортківський ВУВКГ 0,518 545,49 0,557 1860,76 0,662 1083,88
  КП Теребовлянської міської ради „Теребовля” 0,129 226,48 0,138 253,99 0,123 233,56
  р. Нічлава
  ДП „Техніка” м.Борщів 0,126 314,43 0,137 315,58 0,133 280,20
  р. Збруч
  Підволочиське УЖКГ 0,146 170,3 0,14 187,8 0,154 144,63
  Хоростківське МКП „Комунальник”

  0,0195

  29,18

  0,017

  23,4

  0,019

  27,10

  р. Дністер
  ПП „Комунальник-Плюс” м. Заліщики 0,132 266,0 0,085 142,8 0,075 104,9
  р. Гнізна
  КП Великобірківської селищної ради „Добробут” 0,015 20,9 0,0159 14,2842 0,0139 13,26
  р. Іква
  КП „Міськводгосп” м.Кременець 0,295 1533,6 0,298 1875,3 0,291 1073,1
  р. Горинь
  Ланівецьке КП по благоустрою 0,066 81,0 0,067 113,76 0,075 104,27
  р. Вілія
  КП „Шумськкомунсервіс” 0,033 33,2 0,0308 37,628 0,0306 44,06

  *- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фотографії небезпечних об’єктів

  Каналізаційні очисні споруди м. Монастириськ

  Каналізаційні очисні споруди Хоростківського ККП (недіючі)

  Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами

  у поверхневі водні об’єкти

  Таблиця 15

  Скидання забруднюючих речовин

  по регіону

  2012 рік 2013 рік 2014 рік

  обсяг забруд-нюючих

  речо-вин,

  тис. т

  % до загаль-ного обсягу

  обсяг забруд-нюючих

  речо-вин,

  тис. т

  % до загаль-ного обсягу

  обсяг забруд-нюючих

  речо-вин,

  тис. т

  % до загаль-ного обсягу
  1 2 3 4 5 6 7
  Скинуто забруднюючих речовин, усього 27,59 Х 28,32 Х 27,33 Х
  Скинуто забруднюючих речовин з перевищенням нормативів гранично допустимого скидання 3,933 14,3 5,6 19,7 5,58 20,4

   

  Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів регіону за звітний  рік (в одиницях кратності відповідних ГДК)*

  Таблиця 16

  Місце спостереження за якістю води Показники складу та властивостей
  завислі речовини БСК5 мінера-лізація сульфати хлори-ди амоній-іон нітрати нафто-продукти інші
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Контрольні створи водного об’єкту господарсько-побутового призначення:                  

  р. Золота Липа

  м.Бережани

  10,25 2,82 412,5 27,0 17,27 0,33 3,0 0

  Нітрати 0,07 мг/дм3

  Фосфати 0,19 мг/дм3

  р. Стрипа

  м.Бучач

  11,30 2,88 425,75 20,70 16,77 0,33 5,48 0

  Нітрати 0,11 мг/дм3

  Фосфати 0,15 мг/дм3

  р.Збруч

  смт.Скала-Подільська

  11,0 3,0 447,0 21,8 25,80 0,09 2,97 0

  Нітрати 0,05 мг/дм3

  Фосфати 0,14 мг/дм3

  р.Коропець

  смт.Козова

  10,0 2,86 339,25 20,72 23,11 0,20 2,33 0

  Нітрати 0,06 мг/дм3

  Фосфати 0,13 мг/дм3

  р.Серет

  с.В.Івачів

  10,30 2,76 355,25 16,39 20,68 0,11 3,40 0

  Нітрати 0,02 мг/дм3

  Фосфати 0,10 мг/дм3

  р.Серет

  м.Тернопіль

  9,67 2,82 360,58 13,27 23,41 0,06 2,16 0

  Нітрати 0,03 мг/дм3

  Фосфати 0,09 мг/дм3

  р.Серет

  с.Касперівці

  10,80 2,76 449,25 34,36 29,11 0,09 7,90 0

  Нітрати 0,08 мг/дм3

  Фосфати 0,25 мг/дм3

  р.Нічлава

  м.Борщів

  12,50 3,66 592,00 88,91 36,83 0,10 3,26 0

  Нітрати 0,12 мг/дм3

  Фосфати 0,17 мг/дм3

  р.Іква

  м.Кременець

  9,25 2,76 416,00 15,13 17,04 0,19 6,17 0

  Нітрати 0,05 мг/дм3

  Фосфати 0,05 мг/дм3

  р.Горинь

  смт.Вишнівець

  9,75 2,78 405,25 15,05 17,40 0,35 5,75 0

  Нітрати 0,11 мг/дм3

  Фосфати 0,13 мг/дм3

  р.Дністер,

  с.Устя

  0,87 0,88 0,40 0,15 0,15 <0,1 0,11 <0,1 -
  р.Дністер, с.Окопи 0,85 0,95 0,37 0,16 0,11 <0,1 0,12 <0,1 -
  р.Збруч, смт Скала-Подільска 0,81 0,96 0,42 0,18 0,12 <0,1 0,09 <0,1 -
  р.Збруч, с.Окопи 0,79 0,93 0,32 0,08 0.24 <0,1 0,12 <0,1 -
  р.Серет, с.Шершенівка 0,82 0,86 0,27 0,1 0,21 <0,1 0,11 <0,1 -
  р.Серет, с.Більче-Золоте 0,84 0,88 0.27 0,09 0,19 <0,1 0,11 <0,1 -
  р.Дністер, с.Колодрібка 0,88 0,9 0,41 0,20 0,26 <0,1 0,16 <0,1 -
  р.Серет, с.Лисівці 0,83 0,87 0,32 0,19 0,22 <0,1 0,1 <0,1 -
  р.Серет, с.Городок 0,84 0,93 0,41 0,12 0,25 <0,1 0,15 <0,1 -
  р.Дністер, с.Берем’яни - 6,8 - 28 24 0,24 13,2 - -

  р.Дністер,

  смт Коропець

  - 5,9 - 24 28 0,23 12,3 - -
  р.Золота Липа, м.Бережани 0,095 7,8 6,3 29,5 24,2 0,11 8,1 - -

  р.Коропець,

  смт Козова

  0,096 3,63 6,4 44,5 59,1 0,9 18,0 - -
  р. Стрипа, с.Плотича 0,07 3,8 6,1 19,2 29 0,18 9,45 - -
  Став с.Іква 440 6,4 5,0 15,0 19,0 0,4 18,0 - -
  Став с.В.Бережці 430 6,3 6,0 24,0 22,0 0,2 22,00 - -
  Озеро м.Шумськ 580 5,8 6,6 24,0 29,0 0,5 7,2 - -
  Став с.Кутянка 570 5,4 5,1 26,0 28,0 0,9 6,3 - -
  Озеро м.Ланівці 490 6,6 5,2 20,0 24,0 0,8 18,0 - -
  Став с.Борщівка 400 6,8 4,6 18,0 23,0 0,6 16,0 - -

  р.Збруч,

   смт Підволочисько

  38,0 5,1 6,25 25,1 25,2 0,16 7,6 - 7,0
  р. Збруч, с.Мислова 35,0 7,0 6,0 32,1 29,3 0,23 7,4 - 7,6
  Став м.Збараж 47,0 6,1 6,1 26,11 21,28 0,1 5,23 - 6,0
  р.Гнізна (між м.Збаражом та с.Залужжя 37,0 5,6 6,31 10,08 25,8 1,27 4,36 - 4,3
  р.Горинь, с.Лози 38,0 5,2 5,7 37,8 58,7 0,16 4,0 - 78,4
  р.Горинь, м.Вишнівець (біля посту ДАІ Тернопіль-Кременець 42,0 4,8 6,0 37,2 26,2 0,13 4,36 - 8,4
  р.Серет (до злиття) с.Семенів - - 4,5 40 78 1,06 2,32 - -
  р.Серет (після злиття) с.Семенів - - 4,0 41,0 40,0 0,19 1,45 - -
  р. Серет, с.Мишковичі - - 3,0 40,0 30,0 0,15 16 - -
  р.Серет с.В.Березовиця - - 4,0 35,0 30,0 0,2 15,0 - -
  р. Серет Тернопільський став в районі впадіння річки - 0,8 - 0,02 0,04 0,17 0,08 - -
  Тернопільський став Тернопільский міський пляж - 0,8 - 0,02 0,04 0,10 0,04 - -
  Тернопільський став - 0,7 - 0,02 0,04 0.16 0.03 - -
  в районі ресторану „Хутір”                  
  р. Серет (вихід зі ставу - 0,78 - 0,03 0,04 0,12 0,06 - -
  р. Серет с.Біла 691 5,3 7,3 35,14 31,95 0,23 12,88 - -
  р. Серет с.Скородинці 622 5,46 8,3 30,27 32,5 0,42 10,98 - -
  р. Серет м.Чортків 687 5,30 6,0 30.27 35 0,40 5,25 - -
  р. Серет с.Улашківці 712 5,25 6,4 35,14 43,5 0,53 15,75 - -
  р. Черкаська, с.Ягільниця 685 5,50 7,0 0,25 29 0,52 12,7 - -
  р. Тупа с.Марилівка 687 5,46 7,1 23,96 29 0,58 11,93 - -
  р.Джуринка с.Джурин 683 5,46 8,2 0,17 31 0,09 14,32 - -
  Став с.Шманьківці 712 6,96 7,5 44,73 83,5 0,34 4,29 - -
  Став с.Біла 622 5,29 6,4 38,34 29 0,42 10,98 - -
  Став с.Махавка 622 5,37 6,6 29,48 36 0,48 10,98 - -
  р.Збруч біля рятувальної станції 680 9,92 7,5 31 30,3 0,56 13,87 - -
  р.Збруч біля верхнього моста 680 14,3 8,8 29,48 29,0 0,42 13,84 - -
  р.Збруч біля нижнього моста 682 15,1 7,3 31,95 43,5 0,69 15,75 - -
  р.Тайна м.Хоростків 658 5,71 7,3 23,96 24,5 0,49 11,93 - -
  р. Гнила с.Литківці 692 5,63 7,8 0,2 29 0,1 0,11 - -
  Контрольні створи водного об’єкту рибогосподарського призначення:               0

  Нітрати 0,07 мг/дм3

  Фосфати 0,19 мг/дм3

  р.Горинь

  смт.Ланівці

  10,25 2,88 406,75 13,85 23,70 0,21 4,75 0

  Нітрати 0,07 мг/дм3

  Фосфати 0,09 мг/дм3

  р.Циганка

  с.Мушкатівка

  10,75 3,28 451,7 23,19 38,26 0,07 3,19 0

  Нітрати 0,04 мг/дм3

  Фосфати 0,13 мг/дм3

  р.Збруч смт.Підволочиськ 12,0 2,92 448,75 21,62 24,69 0.14 5,78 0

  Нітрати 0,12мг/дм3

  Фосфати 0,14 мг/дм3

  *- За даними Головного управління Держсанепідслужби та Тернопільського обласного управління водних ресурсів

  Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод*

  Таблиця 17

  Назва водного об’єкту Кількість контрольних створів, в яких здійснювались вимірювання, од. Відібрано та проаналізовано проб води, од. Кількість показників, у тому числі забруднюючих речовин, що визначалися, од. Кількість випадків  та назва речовин з перевищенням ГДК, од.

  усього

  з перевищенням ГДК
  1 2 3 4 5 6
  р. Золота Липа 1 0 4 33 0
  р.Збруч 2 1 8 33 1-ХСК
  р.Стрипа 1 0 4 33 0
  р.Горинь 2 0 8 33 0
  р. Циганка 1 1 4 33

  1-ХСК

  1-БСК5

  р.Дністер 1 1 1 23  1 (БСК-5, АСПАР)
  р. Гнізна Гнила 3 2 3 20 1 (БСК – 5, залізо)
  р.Тупа 1 1 2 18 2 (завислі речовини, БСК-5, ХСК)
  р. Серет 11 11 20 20 17 (БСК-5, фосфат, нафтопродукти, азот амонійний, залізо, АСПАР)
  3 0 20 33 0
  р.Тайна 2 2 3 21

  3 (азот амонійний, ХСК,БСК-5,

   сапоніни)

  р.Коропець 5 3 7 21

  3 (сухий залишок, завислі речовини, ХСК, БСК-5,

  сапоніни, АСПАР)

  1 0 4 33 0
  р.Нічлава 2 2 2 24 2 (ХСК, БСК-5)
  1 1 4 33

  1-ХСК

  1-БСК5

  р.Гнізна 1 - 1 18 -
  р. Іква 1 1 1 20 1 (БСК-5, залізо)
  1 0 4 33 0

  *- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів та Державної екологічної інспекції у Тернопільскій області

 • Головна (1)
 • Регуляторна діяльність (1)
 • Робоча група з розвитку заповідної справи в області (0)

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua