Перелік проектних організацій Тернопільської області,

 яким надано право розробляти документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

 

Назва проектної організації

 

Телефон

 

 

СМП «УКРА»

 

 

40-07-48,

 (050) 538-70-14

 

ПП «СВІТ ДОВКІЛЛЯ"

 

 

25-08-07, 

8-(067) 490-19-02

 

ПП „ЕКО-ПЛАНЕТА”

 

 

42-90-65, 

(067) 425-90-65

 

ВАТ«ТЕХІНМАШ»

 

25-39-45

 (050) 339-58-02

 

ПМП «СЛОТА»

 

 

24-22-85

 (096) 478-11-21

 

ТОВ „ПРОМБУДПРОЕКТ”

 

 

24-13-15

 

Щодо ЗАПИТУ про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів

ЗАПИТ
про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
для здійснення природоохоронних заходів

1. Назва заходу: -------
2. Відомості про подавача :
2.1. Повна назва -----------
2.2. Адреса : ------------
2.3. Телефон, факс : ------------
2.4. Форма власності : -----------
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)
3.1. Повна назва ---------------
3.2. Адреса : -----------------
3.3. Телефон, факс : ---------
3.4.Форма власності :
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду.
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.,
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____,
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____.
5. Місце (адреса) реалізації заходу: -----------------
6. Характеристика заходу :
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – загальнодержавний; кількох районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з Державного фонду, або інші підстави) ----------------
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені та короткий зміст заходу) --------------
6.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) --------------------------
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження) _______________–_______________
7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджено) _________–_
8. Впроваджені технології (вказати вітчизняна чи зарубіжна технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) ____________________
9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту) :
9.1. Загальна вартість -------- тис. грн.
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості) ______–_
9.3. Видатки з Державного фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), усього : тис. грн., в тому числі у ------ році (рік, на який подається запит) -------- тис. грн. за КЕКВ --------фактичні видатки за попередній період ____–_____ за КЕКВ _____–______

 

9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)
усього _____________–_____________
в тому числі в ___–___ році (рік, на який подається запит) _____________–______________
9.5. Інші джерела фінасування (тис. грн.)
усього: -------- тис. грн. джерело ---------- обсяг фінансування --------тис. грн.,
в тому числі в 200 році (рік, на який подається запит):
джерело ------------ обсяг фінансування ------ тис. грн.
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ----------------
11. Термін окупності заходу ____________________________–________

 

М.П.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ

Видача чи/або продовження дозволу на спеціальне водокористування


     Усі фізичні та юридичні особи, які є первинними водокористувачами (які здійснюють самостійний забір води з підземних або поверхневих джерел води), орендарями водних об'єктів, а також ті, що здійснюють скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об'єкти, зобов'язані отримати дозвіл на спецводокористування.
     Забір вод без дозволу на спецводокористування тягне за собою нарахування штрафних санкцій, сум заподіяної шкоди (часто дуже істотних), може призвести до прийняття рішення про призупинення роботи підприємства, пов'язаної із забором води, а також до порушення кримінальної справи. У зв'язку з цим, отримання дозволу є обов'язковою умовою нормальної господарської діяльності.
     Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 321 – основний документ, який визначає порядок видачі дозволу на спецводокористування. Дозвіл на спеціальне водокористування містить ліміт використання, ліміт забору, а також ліміт скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об'єкти (у разі необхідності).
     Оформлення всієї необхідної документації на спеціальне водокористування складається з декількох етапів:
• Розрахунок величини відбору води та обґрунтування її потреби згідно з галузевими вимогам (у разі забору води з підземних або поверхневих джерел);
Розробка проектів граничнодопустимих скидів у водні об'єкти (у разі необхідності), їх погодження та затвердження;
• Оформлення необхідного пакету документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування.
      Зібраний пакет документів необхідно подати у Центр надання адміністративних послуг, де його буде зареєстровано державним адміністратором та передано у Департамент екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації.
   Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністраторові особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження (доручення).

Документи, які подаються державному адміністратору:

 

1. Заява, згідно з формою, затвердженою постановою КМУ від 03.09.2008 № 778.

2. Клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

3. Нормативний розрахунок водоспоживання та  водовідведення.

4. У разі використання підземних вод:

 – паспорт на артсвердловину, шахтний колодязь, трубчастий колодязь;

- картка джерела на каптаж.  

5. У разі використання поверхневих вод – паспорт водного об'єкта, погоджений згідно з вимогами Водного Кодексу України на момент його погодження.

6. У разі використання поверхневих вод – обгрунтування потреби у воді:

- розрахунок водогосподарського балансу водогосподарської ділянки;

-  гідрологічні показники стоку у найближчих до водозабірних, водоскидних та гідротехнічних споруд створах.

7. Ситуаційний план (для поверхневих вод).

8. Схема  водопостачання  та  водовідведення.

9. У разі використання поверхневих вод (ставок, водосховище):

- договір оренди водного об’єкта (погоджений  з органом виконавчої влади згідно з вимогами Водного кодексу України на момент його укладання);

- договір оренди земель водного фонду;

-документ на споруду або технічний пристрій, за допомогою яких здійснюється водокористування (свідоцтво на право власності чи договір оренди – за наявності).

10. В разі скиду стічних вод у водойму -  затверджений в департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації проект  нормативів або регламент гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

11. Інформація  про водовідведення (договір з організацією, яка забезпечує очистку зворотних вод або інші підтверджуючі документи).

12. Інформація про виконання  водоохоронних заходів (за наявності) та умов спеціального водокористування, зазначених у  попередньому  дозволі.

13. Інформація про наявність водомірних приладів, їх марка та номер (зазначається у клопотанні).

14. Інформація про місця та періодичність відбору проб з фонового та контрольного створів у разі наявності скиду зворотних вод (зазначається у клопотанні).

           Додаткова iнформацiя:


Строк дії документа дозвільного характеру:
Дозвіл видається на термін до 3 років - у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують гранично-допустимі, які встановлюються територіальними органами Мінприроди; від 3 до 25 років - в усіх інших випадках.


Платність видачі документа дозвільного характеру : Безоплатно


Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 30 календарних днів.


Закони України:


1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні", ст.4, ст.5
2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
3. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища", ст.38.
4. Водний кодекс України, ст. 49.

Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 „Про затведження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459" (зі змінами).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 № 1100 „Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік речовин, скидання яких нормується".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 № 465 „Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами".

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

    І.Для формування місцевого (сільського, селищного, міського) фонду охорони навколишнього природного середовища (сільським, селищним, міським) органам місцевого самоврядування необхідно:

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net