Екологічне управління корисне, як для довкілля, так і для підприємств 

    В цьому напрямку давно уже рухається світове співтовариство. Так у 1992 році на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро було прийнято першу Декларацію щодо навколишнього середовища, яка передбачала контроль за забрудненням навколишнього середовища, впровадження цілого ряду природоохоронних заходів, використання екологічно чистих технологій тощо.

    В 1993 році Міжнародна організація зі стандартизації ISO створила технічний комітет ТК 207 «Управління навколишнім середовищем», завданням якого стало розроблення системи стандартів для управління навколишнім середовищем. Важливим результатом діяльності ТК 207 стало прийняття в 1996 році п'яти стандартів ISO серії 14000, що містили склад та опис елементів системи управління навколишнім середовищем, настанови з їх застосування, а також настанови щодо здійснення екологічного аудиту.

     В 2004 році Міжнародною організацією зі стандартизації ISO був здійснений перегляд стандартів серії ISO 14000. Як наслідок, в 2006 році в Україні було введено в дію національні стандарти:

• ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO14001:2004, IDT) - на заміну ДСТУ ISO 14001-97;

• ДСТУ ISO 14004: 2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT) - на заміну ДСТУ ISO 14004-97.

     До 15.09.2018 триває перехідний період, впродовж якого діють 2 версії стандарту ISO 14001: 

Позначення національного нормативного документа

Діє з

Чинний до

ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»(ISO14001:2004, IDT)

15.05.2006

(наказ №71 від 13.03.2006)

15.09.2018

(наказ №172

від 04.12.2015)

ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT)

01.07.2016

(наказ №221

 від 31.12.2015)

 

      Підприємства, що були сертифіковані за попередньою версією стандарту ДСТУ ISO 14001:2006, можуть зробити перехід на нову версію ДСТУ ISO 14001:2015  та отримати сертифікат згідно з новою версією стандарту під час планового наглядового аудиту чи ресертифікації впродовж 3-х річного перехідного періоду до 15 вересня 2018 року.

     Розробка і впровадження системи екологічного управління за стандартами ISO серії 14000 дозволяє підприємству досягти раціонального використання корисних копалин, виробляти екологічно чисті продукти, звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище (скиди, викиди і таке інше), економити ресурси, зокрема, всі види енергії, покращити імідж підприємства і як наслідок, збільшити його конкурентоспроможність, скоротити витрати, пов’язані з виникненням аварійних ситуацій та штрафних санкцій за рахунок визначення і постійного контролю всіх екологічних аспектів підприємства.

     Системи екологічного управління передбачають впорядкування контролю за комплектуючими, сировиною і матеріалами та продукцією, викидами та відходами, які виникають внаслідок окремих виробничих процесів.

     Управлінські можливості сертифікації за стандартами ISO 14000 полягають у тому, що підприємство, яке декларує свою відповідність цим стандартам і отримало відповідний сертифікат, мусить постійно підтверджувати факт відповідності вимогам стандартів шляхом регулярного проведення аудиту та перевірок.

 Система екологічного керування є інструментом, який дає можливість організації: 

 • визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи послуг;
 • оцінити їх вплив на довкілля;
 • розробити та впровадити дії з запобігання забрудненню;
 • встановити контроль за впливом та застосовувати коригувальні заходи;
 • визначити застосовні екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
 • забезпечити діяльність у відповідності до екологічного законодавства України;
 • визначати та досягати екологічних цілей;
 • поліпшувати екологічні характеристики;
 • збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
 • своєчасно адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

 До потенційних вигод, пов'язаних з впровадженням ефективної системи екологічного керування, відносяться: 

 • поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
 • поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами;
 • укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
 • отримання права на пільгове оподаткування;
 • вдосконалення управління витратами;
 • зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
 • заощадження сировини, матеріалів та енергії.

 

 

Перелік проектних організацій Тернопільської області,

 яким надано право розробляти документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

 

Назва проектної організації

 

Телефон

 

 

СМП «УКРА»

 

 

40-07-48,

 (050) 538-70-14

 

ПП «СВІТ ДОВКІЛЛЯ"

 

 

25-08-07, 

8-(067) 490-19-02

 

ПП „ЕКО-ПЛАНЕТА”

 

 

42-90-65, 

(067) 425-90-65

 

ВАТ«ТЕХІНМАШ»

 

25-39-45

 (050) 339-58-02

 

ПМП «СЛОТА»

 

 

24-22-85

 (096) 478-11-21

 

ТОВ „ПРОМБУДПРОЕКТ”

 

 

24-13-15

 

Щодо ЗАПИТУ про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів

ЗАПИТ
про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
для здійснення природоохоронних заходів

1. Назва заходу: -------
2. Відомості про подавача :
2.1. Повна назва -----------
2.2. Адреса : ------------
2.3. Телефон, факс : ------------
2.4. Форма власності : -----------
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)
3.1. Повна назва ---------------
3.2. Адреса : -----------------
3.3. Телефон, факс : ---------
3.4.Форма власності :
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду.
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.,
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____,
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____.
5. Місце (адреса) реалізації заходу: -----------------
6. Характеристика заходу :
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – загальнодержавний; кількох районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з Державного фонду, або інші підстави) ----------------
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені та короткий зміст заходу) --------------
6.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) --------------------------
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження) _______________–_______________
7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджено) _________–_
8. Впроваджені технології (вказати вітчизняна чи зарубіжна технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) ____________________
9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту) :
9.1. Загальна вартість -------- тис. грн.
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості) ______–_
9.3. Видатки з Державного фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), усього : тис. грн., в тому числі у ------ році (рік, на який подається запит) -------- тис. грн. за КЕКВ --------фактичні видатки за попередній період ____–_____ за КЕКВ _____–______

 

9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)
усього _____________–_____________
в тому числі в ___–___ році (рік, на який подається запит) _____________–______________
9.5. Інші джерела фінасування (тис. грн.)
усього: -------- тис. грн. джерело ---------- обсяг фінансування --------тис. грн.,
в тому числі в 200 році (рік, на який подається запит):
джерело ------------ обсяг фінансування ------ тис. грн.
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ----------------
11. Термін окупності заходу ____________________________–________

 

М.П.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ

-

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

    І.Для формування місцевого (сільського, селищного, міського) фонду охорони навколишнього природного середовища (сільським, селищним, міським) органам місцевого самоврядування необхідно:

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua