Щодо ЗАПИТУ про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів

ЗАПИТ
про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
для здійснення природоохоронних заходів

1. Назва заходу: -------
2. Відомості про подавача :
2.1. Повна назва -----------
2.2. Адреса : ------------
2.3. Телефон, факс : ------------
2.4. Форма власності : -----------
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)
3.1. Повна назва ---------------
3.2. Адреса : -----------------
3.3. Телефон, факс : ---------
3.4.Форма власності :
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду.
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.,
нарахована в 200 році грн., фактично сплачена грн.
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду за два попередні роки :
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____,
нарахована в __–___ році ___–___, фактично сплачена ____–_____.
5. Місце (адреса) реалізації заходу: -----------------
6. Характеристика заходу :
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – загальнодержавний; кількох районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з Державного фонду, або інші підстави) ----------------
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені та короткий зміст заходу) --------------
6.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) --------------------------
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження) _______________–_______________
7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджено) _________–_
8. Впроваджені технології (вказати вітчизняна чи зарубіжна технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) ____________________
9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту) :
9.1. Загальна вартість -------- тис. грн.
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості) ______–_
9.3. Видатки з Державного фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), усього : тис. грн., в тому числі у ------ році (рік, на який подається запит) -------- тис. грн. за КЕКВ --------фактичні видатки за попередній період ____–_____ за КЕКВ _____–______

 

9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)
усього _____________–_____________
в тому числі в ___–___ році (рік, на який подається запит) _____________–______________
9.5. Інші джерела фінасування (тис. грн.)
усього: -------- тис. грн. джерело ---------- обсяг фінансування --------тис. грн.,
в тому числі в 200 році (рік, на який подається запит):
джерело ------------ обсяг фінансування ------ тис. грн.
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ----------------
11. Термін окупності заходу ____________________________–________

 

М.П.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ

   У пункті 1 запиту вказується назва природоохоронного заходу, який планується здійснити. Назва повинна бути лаконічною (як правило одне речення), чіткою, відображати зміст заходу та відповідати Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (із змінами внесеними постановою Кабінету міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1519).
   Назва має починатися зі слів, які вказують на дію, а не на кінцевий результат здійснення заходу, наприклад «Проведення наукових досліджень...», «Розвиток та вдосконалення.....», «Підготовка методичних вказівок...», «Розробка Державної програми...».
   Назва заходу має містити назву населеного пункту та одиниці адміністративно-територіального устрою України де планується реалізація заходу.
  Якщо природоохоронний захід передбачає будівництво природоохоронного об'єкту протягом кількох років, у дужках вказується номер черги, назва пускового комплексу тощо. Назви таких запитів, як правило, мають починатися зі слів «будівництво», «розширення», «реконструкція» чи «технічне переозброєння», наприклад: «Будівництво другої черги очисних споруд в м. Кіровоград, Кіровоградська область», «Реконструкція старої частини очисних споруд міста Івано-Франківська Івано-Франківської області (придбання і заміна аераторів з деталями та вузлами кріплення на аеротенках)».
  У підпункті 2.1. пункту 2 запиту вказується повна назва (найменування) юридичної особи, яка подає запит (в дужках після повної назви наводиться при наявності скорочена назва). Назва юридичної особи, як і адреса мають відповідати наведеним в її установчих документах.
   У підпункті 2.3 пункту 2 запиту указується телефон, факс контактної особи, відповідальної за підготовку запиту. У цьому пункті також бажано вказати прізвище, ім'я, по батькові такої контактної особи.
   У підпункті 2.4 пункту 2 наводиться форма власності юридичної особи.
Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
- державне підприємство, що діє на основі державної власності;
- підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).
  У пункті 3 запиту наводяться відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід. У підпунктах цього пункту наводиться інформація відповідно до умов, наведених для відповідних підпунктів пункту 2.
  У підпункті 3.3 пункту 3 указується телефон, факс контактної особи, відповідальної за здійснення заходу, зазначеного у запиті. У цьому пункті бажано вказати прізвище, ім'я, по батькові такої контактної особи.
Інформація у цьому пункті наводиться якщо природоохоронний захід планується здійснити на об'єктах іншої юридичної особи, а не подавача запиту. Як правило такі випадки трапляються коли запити подаються в межах повноважень місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, а заходи здійснюються на природоохоронних об'єктах відповідних підприємств державної чи комунальної власності. Так подавачем запиту може бути міськвиконком, а захід здійснюватися на об'єкті підприємства комунального господарства цього міста.
У випадку, якщо юридична особа, що подає запит, планує здійснити природоохоронний захід на своїх об'єктах, цей пункт не заповнюється.
   У пункті 4 запиту наводиться інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів Державного фонду.
Необхідно врахувати, що інформація щодо сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (підпункт 4.1) і штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства (підпункт 4.2), має відноситися до юридичної особи, на об'єктах якої планується здійснити вказаний природоохоронний захід. Суми вищезазначених збору, штрафів та компенсацій, наведені у запиті, мають співпадати із наведеними у документах, в яких вони були нараховані. Суми фактично сплачених збору, штрафів та компенсацій, які наводяться у запиті, мають співпадати з сумами відповідних платіжних документів.
  У пункті 5 вказується адреса об'єкта, на якому планується здійснити природоохоронний захід, або місце виконання заходу. Важливо відмітити, що коли захід не має чіткої локалізації і відповідно адреси, необхідно вказати населений пункт и населені пункти, де він реалізується. У разі здійснення заходу за межами населених пунктів, необхідно навести назви всіх адміністративно-територіальних одиниць (адміністративного району, міськради, та Автономної Республіки Крим чи області), де цей захід реалізується.
  У пункті 6 наводиться характеристики запланованого природоохоронного заходу. Інформація, що наводиться у цьому пункті, є важливою для визначення пріоритетності фінансування заходу.
  У підпункті 6.1 вказується ступінь масштабності екологічного впливу, а саме:
Загальнодержавний – у межах кількох областей;
Регіональний – у межах кількох районів однієї області;
Місцевий – у межах одного чи кількох населених пунктів чи на території одного адміністративного району.
Інформація зазначеного підпункту має кореспондуватися із наступним підпунктом.
  У підпункті 6.2. наводиться повна назва державної, регіональної чи місцевої програми, назва та реквізити Закону України, постанови Верховної Ради України, постанови, розпорядження чи доручення Кабінету міністрів України, рішення відповідного місцевого органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який вказується як підстава. Також наводиться розділ, пункт, підпункт документу, в якому зазначений конкретний захід, що пропонується для фінансування з Державного фонду. Загальні положення того чи іншого нормативно-правового чи розпорядчого документу, що не містять конкретного заходу, не можуть розглядатися як підстава для фінансування.
  У разі відсутності таких нормативно-правових актів, у підпункті наводиться посилання на інші документи, які дозволяють визначити важливість заходу чи небезпечність екологічної ситуації, що склалася і необхідність її виправлення.
  При заповненні цього пункту слід звернути увагу, що постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1519, не може слугувати підставою для фінансування з Державного фонду.
  У підпункті 6.3 необхідно чітко вказати мету (попередження, усунення чи зменшення забруднення) та короткий зміст конкретної екологічної проблеми, яка буде вирішена в результаті здійснення природоохоронного заходу, або короткий зміст заходу.
  Інформація цього підпункту дозволяє віднести захід до однієї з бюджетних програм Державного фонду, зазначених у п.1.10.
 Необхідно відзначити, що ці бюджетні програми відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства та меті створення Державного фонду - концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, які спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі фінансування наукових досліджень з цих питань.
   У підпункті 6.4 вказуються всі види природоохоронного ефекту, які можуть бути результатом реалізації проекту. У підпункті необхідно навести конкретні якісні, кількісні результативні показники, яких планується досягти при реалізації проекту. Якщо це можливо, необхідно навести кількісну оцінку природоохоронного ефекту. Зменшення інтенсивності забруднення необхідно визначити в розрахунку на рік, а рівень забруднення необхідно показати у порівнянні з існуючим рівнем та допустимим рівнем (ГДК, ГДВ, ГДС).
  У випадку із капітальним будівництвом природоохоронних об'єктів (очисних споруд, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами тощо) природоохоронний ефект отримується тільки після завершення будівництва об'єкту в цілому, або окремої його черги чи введення в дію пускового комплексу. Тому інформація про природоохоронний ефект наводиться щодо окремої черги природоохоронного об'єкту чи його пускового комплексу лише у разі введення їх в дію (завершення будівництва) в той рік, коли планується фінансування з Державного фонду.
  Коли в рік запланованого фінансування з Державного фонду введення в дію (завершення будівництва) окремої черги природоохоронного об'єкту чи його пускового комплексу не планується, природоохоронний ефект не показується.
  У випадку, коли в рік запланованого фінансування з Державного фонду планується введення в дію (завершення будівництва) природоохоронного об'єкту природоохоронний ефект показується від цього об'єкту в цілому, окрім випадків, коли за кошти Державного фонду у попередні роки здійснювалося фінансування окремої черги чи пускового комплексу цього об'єкту. У цих випадках розмір природоохоронного ефекту зменшується на величину отриману у попередні роки.
  У підпункті 6.5 необхідно вказати проблеми, які будуть вирішені в результаті реалізації проекту.
 При цьому важливо навести якісні та/або кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження. Такі характеристики, як і в попередньому підпункті, мають наводитися лише при умові введення в дію (завершення будівництва) в той рік, коли планується фінансування з Державного фонду природоохоронного об'єкту, окремої його черги чи пускового комплексу.
  У пункті 7 запитів, що передбачають здійснення капітального будівництва природоохоронного об'єкту, необхідно вказати розробника проектної документації (повна назва, адреса, контактний телефон). У цьому підпункті також потрібно обов'язково вказати ким і коли була затверджена ця проектна документація, тобто навести реквізити і назву розпорядчого акту органу чи організації з їх назвою.
 При цьому подавачу запиту слід урахувати, що до затвердження така проектна документація мала отримати позитивний висновок державної екологічної експертизи. Цей висновок має бути чинним на момент подання запиту, як і сама проектна документація. Достовірність наведеної інформації має бути перевірена при підготовці екологічного висновку.
  Відсутність повної інформації по цьому пункту є підставою для повернення запиту подавачу.
  У пункті 8 необхідно обґрунтувати вибір технології, а саме дати її коротку характеристику, вказавши практичну цінність та основні екологічні параметри. Також необхідно вказати яку технологію планується використати – вітчизняну чи зарубіжну (застосування вітчизняної теології розглядатиметься як пріоритет при вирішенні питання фінансування заходу); чи перебуває вона на стадії розробки, пілотного проекту чи вже апробована.
  У пункті 9 потрібно вказати інформацію щодо обсягів та джерел фінансування забезпечення реалізації природоохоронного заходу.
  У підпункті 9.1 наводиться загальна вартість заходу (інформація у цьому та інших підпунктах пункту 9 має бути наведена у цінах на момент подання запиту у тисячах гривень).
  У підпункті 9.2 указується готовність заходу на момент подання запиту (указується відношення суми освоєних (на момент подання запиту) коштів до загальної вартості реалізації заходу, у відсотках);
  У пункті 9.3 наводяться дані щодо запланованих видатків Державного фонду. У цьому підпункті має бути надана інформація за кількома позиціями, а саме:
  у позиції «усього» наводиться вся сума видатків Державного фонду, яку планується залучити до фінансування природоохоронного заходу (необхідно мати на увазі, що ця сума має складатися з сум наведених у двох інших позиціях цього підпункту, але якщо видатки у попередніх періодах не здійснювались, то у цій позиції дублюється обсяг видатків у році, на який подається запит);
  у позиції «в ______році (рік, на який подається запит)» поставлена сума запланованих видатків у році, на який подається запит;
  у позиції «фактичні видатки за попередній період» сума фактичних видатків за попередній період.
 Слід звернути увагу на необхідність обов'язково проставити у кожній позиції підпункту код чи коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ). У разі існування необхідності фінансування природоохоронного заходу за кількома кодами економічної класифікації, потрібно навести відповідні суми по кожному коду. Наприклад фактичні видатки за попередній період 200 тис.грн. за КЕКВ 1170 – 70 тис. грн., 2123 – 130 тис.грн.
 При цьому необхідно виходити з того, що у разі подання із запитом кошторису видатків, інформація у цьому підпункті має відповідати тій, що наводиться у кошторисі.
 Відповідальність за правильність визначення кодів економічної класифікації видатків бюджету лежить на подавачі запиту і територіальному органі Міністерства, якщо запит подається через нього.
  У пункті 9.4 указуються суми фінансування за рахунок власних коштів підприємства (установи, організації), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід.
  У позиції «усього» проставляється сума фінансування за рахунок власних коштів за попередній період та запланованих у році, на який подається запит.
  Якщо фінансування за рахунок власних коштів у попередній період не здійснювалося, то дублюється обсяг запланованих видатків що наводиться
  у позиції «в ______році (рік, на який подається запит)».
  Необхідно обов'язково проставити у кожній позиції підпункту код чи коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ).
  У пункті 9.5 указуються суми фінансування за рахунок кожного з інших джерел фінансування.
  У позиції «усього» проставляється сума фінансування з інших джерел фінансування (обласний, міський, селищний, сільський фонди; запозичені кошти, кредит тощо) за попередній період та запланованих у році , на який подається запит.
  Якщо фінансування за рахунок інших джерел у попередній період не здійснювалося, то дублюється обсяг запланованих видатків, що наводиться
  у позиції «усього» і позиції «в році____(рік, на який подається запит)».
  У пункті 10 зазначаються дати початку та закінчення заходу (місяць, рік), його тривалість (в місяцях) згідно з проектом. Якщо у назві заходу в дужках указується номер черги будівництва, пускового комплексу тощо, то наводяться дати початку та закінчення указаної черги будівництва, пускового комплексу.
  У пункті 11 зазначається термін окупності заходу (черги будівництва, пускового комплексу) в роках.
  На останньому аркуші запиту обов'язково ставиться печатка підприємства (установи, організації), підписи керівника та головного бухгалтера, такі як і на інших документах, що подаються разом із запитом.
 При визначенні КЕКВ подавачам запиту і територіальним органам Міністерства, якщо запит подається через нього, слід керуватися Роз'ясненнями щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету Державного казначейства України, наданих листом від 18.01.02 № 07-07/92-353 на виконання Наказу Міністерства фінансів України від 27.12.01 № 604.
  Відповідно до цих Роз'яснень під видатками розуміються державні платежі, які не підлягають поверненню і діляться на поточні і капітальні.
 До найбільш уживаних у запитах на фінансування природоохоронних заходів з бюджетних програм Державного фонду за минулі роки відносяться наступні категорії видатків:
  1. Придбання предметів постачання і матеріалів оплата послуг та
інші видатки (1130). До цієї категорії поточних видатків відноситься придбання всіх предметів і матеріалів, оплата послуг, за виключенням капітальних активів.
Сюди включається закупівля матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб безпосередньо пов'язаних з профілем діяльності установи чи організації, обладнання вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект).
  2. Дослідження і розробки, державні програми (1170). До цієї категорії поточних видатків відносяться:
видатки, передбачені на реалізацію програм, що передбачають оплату різноманітних послуг, наданих сторонніми установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи – надавача послуг, але не вимагається розмежування цих витрат;
витрати пов'язані з виконанням робіт по типовому і експериментальному проектуванню та послуг науково-дослідних організацій, інших установ, як державних, так і госпрозрахункових, по реалізації державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод;
оплата послуг підприємств, організацій по виконанню багатоцільових програм (проектів);
витрати по виконанню національних (державних) багатоцільових програм, що носять комплексний характер, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм;
витрати, пов'язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, а також з реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів, днів культури, техніки, тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність;
оплата науково-дослідних послуг бюджетним, госпрозрахунковим будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги (на підставі заключних угод);
оплата робіт по докорінному поліпшенню земель;
оплата послуг з дослідження і прикладних розробок в галузі охорони і раціонального використання водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.
  3. Придбання основного капіталу (2100). Ця категорія відноситься до капітальних видатків, тобто платежів з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.
Придбання основного капіталу передбачає витрати на нові, або існуючі товари тривалого користування, яку купують, або створюються власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект). Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування як нерухому основні фонди, в тому числі обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування тощо. Категорія також включає платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі основних фондів.
Слід зауважити, що КЕКВ 1130 і 2110 вищенаведених категорій не використовуються при заповненні запитів, оскільки передбачають подальшу деталізацію і включають в себе різні коди конкретних видатків. Саме коди конкретних видатків мають бути вказані у запитах.

 

 

Д О В І Д К А

Про надходження та використання коштів з початку будівництва об'єкту
по ___________________________________________________________________________
(назва заходу, рік початку будівництва)
_____________________________________________________________________________

тис.грн.
1. Загальна кошторисна вартість.
2. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт.
3. Надійшло коштів з початку будівництва

в т.ч. :
- Державний фонд охорони навколишнього природного середовища;
- обласний фонд охорони навколишнього природного середовища;
- субвенція з державного бюджету;
- обласний бюджет;
- місцевий бюджет;
- місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища;
- власні кошти підприємств;
- інші кошти.
ВСЬОГО:
Використано:
Залишок матеріалів на суму:
в т.ч.

Назва підрядної організації

Сума

Зазначаються відповідні документи, що підтверджують виконання робіт (2-КБ, 3 – КБ), надання послуг чи придбання матеріалів, виробів та конструкцій

Дата виконання робіт (число, місяць, рік)

   

Акт виконаних робіт № ___

 

ВСЬОГО

 

-

-

М.П. Керівник_______________________
(підпис)

Головний бухгалтер ______________
(підпис)

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації

 

Кошторис витрат, які будуть здійснюватись за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації природоохоронного заходу
«__________________________________________________-в 20___ році»

(назва заходу, зазначена в запиті)

Види робіт (етапи реалізації)

Вартість (тис.грн.)

КЕКВ

     
     
     

Весь захід

 

 

 

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації

Вимоги до оформлення кошторису витрат

1. Кошторис витрат повинен мати однакову з запитом назву.
2. Кошторис витрат складається на обсяг фінансування, який планується отримати з Державного фонду, і має відповідати підпункту 9.3 запиту (позиція «в ____ році (рік, на який подається запит) за КЕКВ ___________»).
3. Особливості оформлення будівельного кошторису та його складання визначаються Державними будівельними нормами А. 2.2-3-97 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

 

Графік реалізації природоохоронного заходу
«________________________________________________________»
(назва заходу, зазначена в запиті)
за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 201 році

Види робіт (етапи реалізації)

Терміни реалізації з початку фінансування (місяці або тижні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   
   
   

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Тернопільської
обласної держаної адміністрації 

Вимоги до оформлення графіку реалізації заходу

1. Графік реалізації заходу повинен мати однакову з запитом назву.
2. У графіку реалізації заходу вказується початок його реалізації, в хронологічному порядку визначаються всі етапи (складові частини) його впровадження, тривалість кожного етапу (складові частини) в місяцях, а при необхідності у тижнях.
3. Для природоохоронного заходу, що передбачає капітальні видатки, графік виконання проекту не повинен протирічити пункту 10 запиту. При цьому слід пам'ятати, що має подаватися графік реалізації не всього природоохоронного заходу, а лише тієї його частини, на фінансування якої подається запит.
4. У графіку етапи реалізації заходу як правило мають відповідати структурі кошторису природоохоронного заходу.
На графіку реалізації заходу обов'язково ставиться ті ж самі, як і на запиті, печатка підприємства (установи, організації), підписи керівника та головного бухгалтера.

 

Наказ №189 від 21.05.2002
Мінекоресурсів
Про Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 189 від 21.05.2002                           Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ                                                        юстиції України
                                                                   6 червня 2002 р.
                                                                   за N 482/6770

Про Порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Указу
Президента України від 29 травня 2000 року N 724/2000 ( 724/2000 )
"Питання Міністерства екології та природних ресурсів України" із
змінами, унесеними Указом Президента України від 25 квітня 2002 р.
N 378 ( 378/2002 ) "Про внесення змін до Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України та Положення
про Державний комітет ядерного регулювання України", Положення про
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 181 ( 181-2002-п ),
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що додається.
2. Надати право керівникам урядових органів державного
управління в складі Мінекоресурсів України, його територіальних
органів, установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби проводити тендери та за їх
результатами укладати договори про виконання природоохоронних
заходів у межах сум, визначених у затверджених Міністром екології
та природних ресурсів і погоджених Кабінетом Міністрів України
Переліках природоохоронних заходів за бюджетними програмами
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
(далі - Державний фонд).
3. Урядовим органам державного управління в складі
Мінекоресурсів України, його територіальним органам, установам
природно-заповідного фонду, організаціям гідрометеорологічної
служби подавати на затвердження до Мінекоресурсів України
кошториси в обсягах, визначених Переліками природоохоронних
заходів за бюджетними програмами Державного фонду (далі -
Переліки).
4. Управлінню економіки та фінансів та Управлінню
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Департаменту
планування, координації та розвитку Мінекоресурсів України
забезпечувати здійснення видатків на природоохоронні заходи та
оплату виконаних робіт за укладеними договорами відповідно до
затверджених Міністром екології та природних ресурсів і погоджених
Кабінетом Міністрів України Переліків та погоджених Міністерством
фінансів України кошторисів бюджетних програм Державного фонду в
межах надходжень до нього.
5. Контрольно-ревізійному відділу Мінекоресурсів України
здійснювати контроль за цільовим використанням коштів Державного
фонду при проведенні ревізій та перевірок.
6. Науково-технічному управлінню Департаменту планування,
координації та розвитку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України від 29 жовтня 1999 року N 252 ( z0078-00 ) "Про Порядок
планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища", зареєстрований
в Міністерстві юстиції 9 лютого 2000 р. за N 78/4299.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
від 21.05.2002 N 189

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2002 р.
за N 482/6770

Порядок
планування та фінансування природоохоронних
заходів з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), Указу Президента України від
29 травня 2000 р. N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання Міністерства
екології та природних ресурсів України" із змінами, унесеними
Указом Президента України від 25 квітня 2002 р. N 378 ( 378/2002 )
"Про внесення змін до Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України та Положення про Державний комітет
ядерного регулювання України", Положення про Державний фонд
охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634
( 634-98-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 р. N 181 ( 181-2002-п ).
1.2. Порядок установлює правила планування природоохоронних
заходів та здійснення видатків за бюджетними програмами Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища (далі -
Державний фонд).
1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм
власності, які планують здійснити та здійснюють природоохоронні
заходи за рахунок коштів Державного фонду.

2. Подання запитів на виділення коштів
з Державного фонду для здійснення
природоохоронних заходів

2.1. Планування природоохоронних заходів за бюджетними
програмами Державного фонду (далі - планування) здійснюється
Мінекоресурсів України, урядовими органами державного управління в
його складі (далі - урядові органи), територіальними органами
Мінекоресурсів відповідно до вимог цього Порядку.
2.2. Планування здійснюється на кожний наступний бюджетний
рік, для чого формуються переліки природоохоронних заходів за
бюджетними програмами Державного фонду (далі - Переліки).
Формування Переліків здійснюють підрозділи центрального
апарату Мінекоресурсів та урядові органи, визначені наказом
Мінекоресурсів відповідальними за виконання бюджетних програм
Державного фонду (далі - відповідальні виконавці).
2.3. Основою для розгляду та включення природоохоронного
заходу до проекту переліку є запит про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для
здійснення природоохоронних заходів (далі - запит), що подається
на визначений фінансовий рік. Форма запиту наведена в додатку.
Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки,
разом із запитом подаються кошторис витрат, які пропонується
здійснити за рахунок коштів Державного фонду, графік реалізації
заходу, копії документів, що вказані підставою для виконання
заходу, або витяги з них.
2.4. Юридичні особи подають запити відповідним територіальним
органам Мінекоресурсів за місцем реалізації заходу або центральним
органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать,
з 1 січня до 15 квітня поточного року.
Юридичним особам, що подають запити через центральні органи
виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать,
попередньо необхідно отримати про даний запит позитивний
екологічний висновок відповідного територіального органу
Мінекоресурсів.
2.5. Територіальні органи Мінекоресурсів здійснюють
попередній розгляд запитів, готують щодо них екологічні висновки
протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і передають запити
разом з позитивними екологічними висновками та документами,
визначеними в пункті 2.3 Порядку, до Мінекоресурсів.
В екологічному висновку надається інформація щодо:
відповідності природоохоронного заходу Переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1147 ( 1147-96-п ) із змінами, унесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1519 ( 1519-2001-п )
(указується відповідний пункт Переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів);
підстави для його реалізації (указуються закони України,
нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України
чи Кабінету Міністрів України, інше із зазначенням пунктів, статей
тощо);
доцільності здійснення природоохоронного заходу та
необхідності залучення коштів Державного фонду.
Керівники територіальних органів Мінекоресурсів візують
запити та всі документи, що додаються відповідно до вимог пункту
2.3 Порядку. Вони несуть персональну відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в екологічному висновку;
повноту інформації в запиті; наявність усіх необхідних документів,
що передаються разом із запитом до Мінекоресурсів.
Про негативний екологічний висновок подавач запиту
інформується протягом 10 робочих днів з дня надходження цього
запиту.
2.6. Центральні органи виконавчої влади за власною
ініціативою подають запити та всі документи, що додаються
відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку, з 1 січня до 1 травня
поточного року безпосередньо до Мінекоресурсів.
Разом із запитами, які передбачають здійснення
природоохоронних заходів у межах певних
адміністративно-територіальних одиниць України або на акваторії
Чорного та Азовського морів, надаються попередньо отримані
екологічні висновки відповідного територіального органу
Мінекоресурсів щодо таких запитів згідно з вимогами пункту 2.5
Порядку.
2.7. Установи та організації, що належать до сфери управління
Мінекоресурсів, подають запити безпосередньо до Мінекоресурсів з
1 січня до 1 травня поточного року.
За цими запитами екологічний висновок надається структурним
підрозділом центрального апарату Мінекоресурсів або урядовим
органом, до компетенції якого відноситься вирішення зазначеної в
запиті екологічної проблеми, згідно з вимогами пункту 2.5 Порядку.
Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Мінекоресурсів, урядових органів несуть відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в екологічному висновку.
2.8. Структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, урядові органи, його територіальні органи подають
запити з 1 січня до 1 травня поточного року до Науково-технічного
управління.
Екологічний висновок до цих проектів не додається.
2.9. З метою запобігання та ліквідації надзвичайних
екологічних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього
природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації
невідкладних природоохоронних заходів центральні та місцеві органи
виконавчої влади, міськвиконкоми міст обласного значення
(підпорядкування), структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, його територіальні органи, урядові органи,
установи та організації, що належать до сфери управління
Мінекоресурсів, можуть подавати відповідні запити пізніше
встановленого терміну відповідно до вимог пунктів 2.3-2.8 Порядку.
2.10. Подавачі запитів в особі керівників несуть персональну
відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка
міститься в запиті та документах, що додаються відповідно до вимог
пункту 2.3 Порядку.

3. Розгляд запитів

3.1. Попередній розгляд запитів, що надійшли до
Мінекоресурсів, здійснюється Науково-технічним управлінням і
включає перевірку комплектності та правильності оформлення
документів відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку та додатка до
нього.
Запити, подані з порушенням цих вимог, у тому числі з
неповною інформацією та без необхідних документів, не
розглядаються і до проектів переліків не включаються. Про
відхилення запитів чи необхідність їх доопрацювання подавачі
інформуються у двотижневий термін з дня надходження такого запиту.
Якщо всі вимоги щодо комплектності та правильності оформлення
документів виконані, запити передаються відповідальним виконавцям.
3.2. Відповідальні виконавці аналізують запити щодо
відповідності зазначених у них заходів Переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів ( 1147-96-п ).
Запити щодо заходів, не передбачених Переліком видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів ( 1147-96-п ),
не розглядаються й у місячний термін з дня надходження
повертаються подавачам.
Відповідальні виконавці забезпечують якість та об'єктивність
відбору природоохоронних заходів, що пропонуються для включення до
відповідних бюджетних програм.
3.3. За запитами, що передбачають здійснення природоохоронних
заходів, відповідальні виконавці готують пропозиції про їх
включення до бюджетних програм (далі - пропозиції) за пріоритетами
та критеріями, визначеними в розділі 4 Порядку.
Для підготовки пропозицій відповідальні виконавці залучають
структурні підрозділи центрального апарату Мінекоресурсів та
урядові органи, згідно з їх компетенцією.
3.4. Підготовлені пропозиції на паперових та електронних
носіях подаються відповідальними виконавцями до Науково-технічного
управління, яке узагальнює їх та подає на розгляд робочої групи
Державного фонду (далі - Робоча група) разом з орієнтовним
розподілом видатків за бюджетними програмами в межах прогнозних
показників надходження коштів до Державного фонду.
Склад Робочої групи затверджується наказом Мінекоресурсів.
3.5. Робоча група на підставі наданих пропозицій встановлює
відповідність видатків щодо здійснення природоохоронних заходів
функціональній та економічній класифікації видатків бюджету та
попередньо визначає їх обсяги за бюджетними програмами. Виходячи з
визначених обсягів видатків, відповідальні виконавці, спільно з
Робочою групою, здійснюють попередній відбір природоохоронних
заходів за бюджетними програмами.
3.6. Після врахування зауважень та пропозицій Робочої групи
щодо відібраних заходів проекти Переліків за відповідними
бюджетними програмами подаються відповідальними виконавцями до
Науково-технічного управління, яке забезпечує їх подання на
затвердження Міністру.
3.7. Відповідно до затверджених Міністром Переліків
відповідальні виконавці готують бюджетні запити за бюджетними
програмами та подають їх Управлінню економіки та фінансів,
відповідальному за підготовку бюджетних запитів Мінекоресурсів.
Бюджетні запити Мінекоресурсів після опрацювання та
узагальнення в установленому порядку подаються до Міністерства
фінансів України.
3.8. У місячний термін після затвердження Державного бюджету
України на відповідний рік, виходячи з установленого річного
розпису асигнувань державного бюджету за бюджетними програмами
Державного фонду, відповідальні виконавці спільно з Робочою групою
проводять остаточне визначення Переліків та подають їх до
Науково-технічного управління, яке забезпечує їх подання на
затвердження Міністру.
3.9. Затверджені Міністром Переліки в п'ятиденний термін
подаються на погодження до Кабінету Міністрів України, а кошториси
бюджетних програм Державного фонду (далі - Кошториси) на
погодження до Міністерства фінансів України.
3.10. Після погодження Кабінетом Міністрів України Переліків
та Міністерством фінансів України Кошторисів відповідальні
виконавці бюджетних програм готують витяги з Переліків та доводять
їх до урядових органів, територіальних органів Мінекоресурсів,
установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби, які на підставі цих витягів
затверджують кошториси за природоохоронними заходами, проводять
тендери та за їх результатами укладають договори з переможцями
торгів про виконання цих природоохоронних заходів.

4. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних
заходів для включення до бюджетних програм

4.1. Під час формування відповідальними виконавцями проектів
бюджетних програм пріоритет надається природоохоронним і
ресурсозберігаючим заходам, передбаченим законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, джерелом
фінансування яких визначено Державний фонд, і спрямованим на
запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього
природного середовища.
4.2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється
відповідальними виконавцями на підставі інформації, указаної в
запитах та документах, визначених у пункті 2.3 Порядку, за такими
критеріями:
відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та
напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;
природоохоронний ефект;
економічна ефективність (термін окупності);
ступінь масштабності екологічного впливу;
наявність показників ресурсо- та енергозбереження;
використання апробованих приладів, обладнання, технологій;
готовність заходу на час подання запиту;
наявність власних коштів як джерела фінансування;
наявність гарантованого фінансування з інших джерел;
термін реалізації заходу;
сплата збору за забруднення навколишнього природного
середовища підприємствами (установами, організаціями), на об'єктах
яких здійснюються природоохоронні заходи.

5. Унесення змін та доповнень до Переліку

5.1. За рішенням Міністра до Переліків та Кошторисів протягом
року можуть уноситися зміни. З Переліків вилучаються
природоохоронні заходи за умови, якщо:
договори на виконання природоохоронних заходів не укладені
протягом трьох місяців після погодження Переліку Кабінетом
Міністрів України та Кошторису Міністерством фінансів України;
договори на виконання природоохоронних заходів розірвано;
надійшли звернення від подавачів запитів (визначених у пункті
2.4, 2.6-2.8 Порядку) щодо неможливості їх виконання;
не виконуються договірні умови.
Указані зміни затверджуються та погоджуються відповідно до
пункту 3.9 Порядку.
5.2. Планування природоохоронних заходів для фінансування з
резерву Державного фонду здійснюється за рішенням Міністра, для
чого готуються додатки до Переліків у межах погоджених Кошторисів
або разом із змінами до Кошторисів. Зазначені документи готуються
відповідно до пунктів 3.3-3.6 Порядку, затверджуються та
погоджуються відповідно до пункту 3.9 Порядку.
5.3. Планування природоохоронних заходів для фінансування з
Державного фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над
плановими здійснюється за рішенням Міністра. Для цього готуються
додатки до Переліків відповідно до пунктів 3.3-3.6 Порядку,
затверджуються та погоджуються відповідно до пункту 3.9 Порядку.
Довідки про зміни річного розпису асигнувань Державного
бюджету на поточний рік подаються на затвердження до Міністерства
фінансів України.
Після затвердження Міністерством фінансів України довідок про
зміни річного розпису асигнувань Державного бюджету на поточний
рік та обліку їх в органах Державного казначейства України урядові
органи, територіальні органи Мінекоресурсів, установи
природно-заповідного фонду, організації гідрометеорологічної
служби готують відповідні довідки та подають їх на затвердження до
Мінекоресурсів у встановленому порядку.

6. Здійснення видатків з Державного фонду

6.1. Видатки на заходи, передбачені Переліками, здійснюються
згідно з умовами, визначеними в договорах про виконання
природоохоронних заходів між замовником і виконавцем. Замовником
від імені Мінекоресурсів виступає Міністр, Державний секретар,
його перший заступник, заступники або уповноважені Міністром
керівники урядових органів, територіальних органів Мінекоресурсів,
установ природно-заповідного фонду, організацій
гідрометеорологічної служби.
6.2. Видатки на природоохоронні заходи Мінекоресурсів
здійснює безпосередньо або через свої територіальні органи,
урядові органи, установи природно-заповідного фонду, організації
гідрометеорологічної служби на підставі Переліків, Кошторисів,
поданих з місць кошторисів за заходами, укладених договорів, актів
виконаних робіт.
6.3. Оформлення кошторисно-договірних документів,
фінансування та контроль за виконанням і впровадженням
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, передбачених
Переліком, здійснюється відповідно до Порядку планування,
фінансування і контролю за виконанням та впровадженням
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
затвердженого наказом Мінекоресурсів від 7 листопада 2000 р.
N 187 ( z0878-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
28 листопада 2000 р. за N 878/5099.

7. Внутрішній контроль і звітність Державного фонду

7.1. Виконавці природоохоронних заходів за договорами
зобов'язані звітувати перед Мінекоресурсів (структурними
підрозділами центрального апарату Мінекоресурсів, до компетенції
яких відноситься реалізація заходів), його територіальними
органами, урядовими органами, установами природно-заповідного
фонду, організаціями гідрометеорологічної служби про цільове
використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком
ведення бухгалтерського обліку і звітності.
7.2. Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що
підлягає оформленню для передачі виконавцем, і порядок такої
передачі визначаються договорами.
7.3. Виконавці природоохоронних заходів за договорами, які
фінансуються з Державного фонду, зобов'язані надавати
Мінекоресурсів (структурним підрозділам центрального апарату
Мінекоресурсів, до компетенції яких відноситься реалізація заходів
за цими договорами та здійснення внутрішнього контролю), урядовим
органам, його територіальним органам, установам
природно-заповідного фонду, організаціям гідрометеорологічної
служби всю необхідну фінансову та іншу документацію для здійснення
внутрішнього контролю за цільовим використанням коштів Державного
фонду.
7.4. Структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів, до компетенції яких відноситься реалізація
заходів, урядові органи, територіальні органи Мінекоресурсів,
установи природно-заповідного фонду, організації
гідрометеорологічної служби подають звіти про результати виконання
природоохоронних заходів відповідальним виконавцям бюджетних
програм Державного фонду, за якими здійснювались видатки на ці
природоохоронні заходи, щорічно до 30 січня року, наступного за
звітним.
Відповідальні виконавці бюджетних програм Державного фонду
узагальнюють отриману інформацію, готують звіт про результати
виконання природоохоронних заходів за бюджетною програмою та
подають його до Науково-технічного управління, яке:
здійснює аналіз використання коштів за бюджетними програмами;
забезпечує підготовку та видання звіту Державного фонду;
надає керівництву Мінекоресурсів пропозиції щодо змін
переліку бюджетних програм на наступний рік та структури видатків
з Державного фонду.

Начальник
Науково-технічного управління                         М.Пилипчук

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua