ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року 

 1. Замовник

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008

 

 2. Вид та основні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування (ДДП) - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Вид документу державного планування (ДДП) – проєкт Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року (далі – проєкт Плану).

Метою проєкту Плану є досягнення доброго стану довкілля завдяки вирішенню критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів шляхом реалізації заходів проекту Плану у період до 2030 року.

Проєкт Плану розробляється відповідно до статей 6 і 21 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2030 року”, постанови Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 457-ІХ „Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років”, Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08.11.2017 № 820-р, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20.02.2019 № 117-р „Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2019 № 103-од.

При розробленні проєкту Плану враховуються завдання та положення інших документів державного планування та нормативно-правових актів, зокрема:

Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закону України „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2030 року”;

Закону України „Про відходи”;

Закону України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”;

Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”;

Закону України „ Про стратегічну екологічну оцінку”;

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року;

Національного плану управління відходами до 2030 року.

Заходи проєкту  Плану спрямовуватимуться на стабілізацію та поліпшення екологічної ситуації в області, розбудову інфраструктури управління відходами для забезпечення сталого розвитку території Тернопільської області.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів проєкту Плану буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”.

 4. Ймовірні наслідки:

 а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проєкту Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року, зокрема, мають бути оцінені наслідки для:

-         атмосферного повітря;

-         водних ресурсів;

-         земельних ресурсів і ґрунтів;

-         фауни, флори, біорізноманіття;

-         геологічного середовища;

-         безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики процесів та об’єктів, які плануються реалізовуватися проєктом Плану, та створюватимуть чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини, вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

 б) для територій з природоохоронним статусом:

На території Тернопільської області створено 643 об’єкти та території природно-заповідного фонду загальною площею 123,36 тис. га (з них 41 – загальнодержавного значення, 602 – місцевого значення) та 9 об’єктів Смарагдової мережі Європи.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації заходів проєкту Плану для цих територій та об’єктів.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проєкт Плану не чинитиме транскордонного впливу на довкілля, тому не потребує оцінки транскордонних наслідків.

 5. Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

„Нульовий сценарій” – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля області; екологічні паспорти області; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства та офіційні документи на рівні області, які мають відношення до проєкту документа державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки, зокрема буде проведено:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- аналіз слабких та сильних сторін проєкту Плану з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз);

- забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- оцінку впливу проєкту Плану  на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

- моніторинг фактичного впливу впровадження проєкту Плану  на довкілля.

 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”, визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації  споруд та інших об’єктів.

Законом України „Про відходи” визначено заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

8. Пропозиції  щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Обсяг та структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території втілення та реалізації проєкту Плану. Звіт  про стратегічну екологічну оцінку формується відповідно до частини другої статті 11 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” з урахуванням методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 р. № 296 (із змінами).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку містить наступну інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року подаються до управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , контактний телефон: (0352) 25 95 93.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua